Una masserìtzia sustenìbili po amparai a s'ambienti

Sa Sardigna investit cun determinu in sa masserìtzia biològica e integrada
31 Ladàminis 2021
terra

Terra - Una masserìtzia sustenìbili po amparai a s'ambienti. Est aici ca sa Sardigna investit cun determinu in sa masserìtzia biològica e integrada.

De candu est intrau in vigèntzia su regulamentu comunitàriu de su 1991 funt medas is aziendas agrìculas chi ant incumentzau a traballai sa terra a manera biològica. Custas realidadis ant otentu s'agiudu finantziàriu de sa Regioni Autònoma de Sardigna. Tocat a nai, perou, ca in Sardigna sa masserìtzia biològica est istètia agiudada de su satu puru, unu satu arau giai in s'antigu a manera estensiva.

Sa Sardigna est una terra chi at investiu in nd'una masserìtzia sustenìbili. A si ddu nai est su tretu mannu de terras aradas a biològicu. Ma cantu est sa produtzioni biològica in Sardigna? Sa produtzioni est su 20% de totu s'esportatzioni. Intre is produtus araus bincit sa produtzioni de laoris e de musùngiu, mentras sa produtzioni de ortalìssias est prus pagu de su 5% de totu sa produtzioni.

Ma cantu funt is aziendas biològicas sardas? In Sardigna s'agatant 8.000 aziendas pagu prus o mancu e funt realidadis chi faint masserìtzia biològica, funt po finas iscritas in s'Albu Regionali de is Operadoris de sa masserìtzia biològica. Custas realidadis produtivas ant dèpiu aderiri puru a un'Organismu de controllu e tzertificatzioni de is produtzionis. Cust'Organismu, comenti inditau de su decretu legislativu 220/95, est autorizau de su Ministèriu po is polìticas agrìculas e forestalis.

Non est totu. In matèria de masserìtzia sustenibili, bisòngiat finas a nai ca sa RAS agiudat is massajus donendiddis contributus po traballai sa terra a manera biològica. In prus, sa Regioni Autònoma de Sardigna ghiat puru is fainas de circa, isperimentatzioni e assistu tècnicu. Est aici chi favoressit sa cultura de sa tzertificatzioni obligatòria voluntària de su produtu e de su protzessu. Ddu fait cun sa punna de mellorai sa calidadi de sa produtzioni biològica e de ndi fai cresci su valori.
 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags