Su marcu IGP in sos produtos sardos

Unu biàgiu pro cumprendere mègius ite cheret nàrrere “Indicazione geografica protetta”
8 Fiàrgiu 2022
in sa mesa

In sa Mesa – Cali sunt sos produtos sardos IGP e ite cheret nàrrere “Indicazione geografica protetta”? Ponimos ordine a sas ideas e incumentzamos a acrarare su significadu de s'acrònimu IGP. S'IGP (“Indicazione geografica protetta”) est unu marcu chi benit atribuidu a sos produtos agriculos, a sos alimentos e a sos binos pro garantire s'orìgine issoro.

Pro otènnere su marcu IGP est bastante ca una fasa de su protzessu de produtzione siat fata in su territòriu geogràficu de apartenèntzia. Duncas, si cumparadu cun su marcu DOP podimos nàrrere ca est prus lìbberu, pro ite su marcu de “Denominazione d'Origine Controllata” tenet bisòngiu chi totu su processu siat isboligadu in su territòriu de apartenèntzia. A s'imbesse de su regulamentu, Igp e DOP sunt regolamentados dae sa matessi lege e prus a notu dae su Regolamentu “CEE 510/2006”.

igpSu marcu IGP est a colore grogu e biaitu e benit assegnadu dae S'“Unione Europea” a sos produtos agriculos o alimentares chi ant una calidade pretzisa e chi ant finas una reputatzione issoro. Un'àtera caraterìstica dipendet dae s'orìgine geogràfica e est peri importante si sa produtzione, trasformatzione e/o s'elaboratzione s'acumprit in unu territòriu pretzisu. Gasi, pro otènnere su marcu a su mancu una de sas fases de produtzione devet èssere fata in custa zona (art. 5 del Regolamento UE nr. 1151/2012).

Duncas, sa gente cando bit unu produtu a marcu Igp at a cumprèndere luego ca su produtu at unu ligàmine ispetziale cun su territòriu de apartenèntzia. Difatis, su sistema de sas “Indicazioni Geografiche” de s’Unione Europea chircat pròpiu de tutelare e de favorèssere su sistema produtivu e s’economia de sos territòrios.

No est totu. Est importante sutalineare ca s'“Indicazione Geografica Protetta” amparat finas sas retzetas e carchi protzessu produtivu tìpicu de su logu.

In Sardigna sunt IGP sos “Culirgionis d'Ogliastra”, unos cantos binos, e s'“Agnello di Sardegna”.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags

In sa Mesa

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Image
logo-ras65-1024x257.jpg