S'“Ollu de stincini”: unu produtu PAT

S'ùnicu produtu traditzionale chi est presente in sa categoria "materie grasse"
12 Ladàminis 2022
in sa mesa

In sa MesaS'“ollu de stincini” est unu produtu PAT (acrònimu de “Prodotto Agroalimentare Tradizionale della Sardegna”), s'ùnicu presente in sa categoria "materie grasse" (sustànzias grassas).

Sende s'ògiu de olia caru meda, in Sardigna custu produtu est istadu impitadu giai in s'antigu, cando pro lu traballare s'impitànt caddàrgios. Tocat a pretzisare ca in die de oe custu tipu de ògiu s'otenet impreende istèrgios de atzàrgiu. S'“ollu de stincini” s'otenet dae sa molidura de su frutu cotu de sa chessa ("Pistacia lentiscus"), unu matedu chi creschet in totu s'àrea mediterrànea e at un'artària màssima de tres metros. Su modditzi est mentovadu peri in s'òpera "Sole d'estate" dae s'iscritora sarda Grazia Deledda.

Unas cantas iscobertas archeològicas ant fatu supònnere a Giovanni Lilliu ca tra sos nuraghinos fiat difusa sa pràtica de otènnere ògiu dae sa chessa.

Caraterizadu dae unu nuscu aromatu chi ammentat su cucumele, s' “ollu de stincini” est istadu impreadu in coghina, ma finas pro illuminare su logu. No est totu. S'“ollu de stincini” est peri un'ògiu chi faghet bene pro sa salude de s'òmine pro ite est ricu de àtzidos grassos essentziales.

Pro otènnere s'“ollu de stincini” tocat a fàghere buddire s'abba, a pustis s'atzufat sa chessa e si faghet buddire pro unu cuartu de ora; duncas, s'illichidat in intro de sa sachita de linu de àrula e si trìpiat. In su tempus coladu, cust'ògiu fiat tripiadu cun sos pees o puru cun una mola che pare a sa de s'olia.

Comente totus sos PAT, finas s'“ollu de stincini” est istadu introduidu in un'elencu ammaniadu dae su "Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali". Sas indicatziones subra sos produtos sunt istadas dadas dae sas Regiones. Sos PAT sunt regulamentados dae su decretu de su 18 de su mese de trìulas de su 2000 e s'agatant a foras de sa normativa subra sas atestatziones DOP (est a nàrrere “Denominazione di origine protetta”), IGP (su marcu “Indicazione geografica protetta”) e STG (su marcu “Specialità tradizionale garantita”).

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags

In sa Mesa

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Image
logo-ras65-1024x257.jpg