Vernatza, naschet su Cunsòrtziu

Su Cunsòrtziu at a promòvere progetos de promotzione e isvilupu de su Vernatza
4 Onniasantu 2022
in sa mesa

In sa Mesa - Est nàschidu su Cunsòrtziu de amparu e valorizatzione de sa Vernatza de Aristanis, sa prima Doc sarda. Sa presentatzione l’ant fata oe in tzitade, in sa sede de Coldiretti, e mustrat unu passu a dae in antis in sa faina mòvida dae s'Ecomuseo multimediale, rete de produtores fundada dae Davide Orro, de s'azienda Famìlia Orro e cun sede in Tramatza.

Deasi custu binu biancu sicu nche lompet a unu traguardu nou a pustis de sa denominatzione de su 1971. A su chi narat su presidente de su Cunsòrtziu, Mauro Contini de s'azienda Attilio Contini, custu resurtu est «fundamentale pro sa crèschida de su territòriu de custu binu». Annanghende chi «su Cunsòrtziu Vernatza de Aristanis doc est abertu a totus sas realidades territoriales chi nd'ant a chèrrere fàghere parte». Vitze de Contini est Davide Orro (famìlia Orro). Ambos sunt sòtzios fundadores in pare cun sos cussigeris de su Cda Giuseppe Ponti (Cantina della Vernaccia), Gianni Serra (fratelli Serra), Mauro Putzolu (S'Anatzu) e Giuseppe Ponti (il Melograno).

Sa nàschida de su Cunsòrtziu naschet dae s’invitu de Coldiretti a “fàghere rete” e cun s’agiudu de s’enòlogu Aldo Buiani, chi at naradu: «a palas de sas Doc b’at belle semper unu Cunsòrtziu. Como est tempus de pigare in manos unu disciplinare betzu de 50 annos pro annoare protzessu e produtziones».

Su Cunsòrtziu at a promòvere progetos de promotzione e isvilupu de su Vernatza. «Unu progetu inclusivu cun totus sos atores de sa filera interessados in sos addòbios in programma dae como in susu», ant naradu Giovanni Murru e Emanuele Spanò, presidente e diretore Coldiretti Aristanis. Cun cale punna? Cun sa de torrare sa Doc a su ruolu chi teniat in sos annos 80. A bisu de Buiani «serbint deretu risursas a disponimentu de su Cunsòrtziu» movende dae sos istrumentos giai prevìdidos a livellu regionale e unos àteros ministeriales.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags

In sa Mesa

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Image
logo-ras65-1024x257.jpg