Israele, naschet unu partidu àrabu-ebràicu

Su nùmene est “Pro totu sos tzitadinos suos”
11 Gennàrgiu 2023
Noam Chomsky

Sa fòrmula “Duos pòpulos duos istados est oramai dae tempus chi non cumbinchet prus e chi no agiudat a nche lòmpere a una solutzione in terra santa. Su libru “On Palestine” iscritu dae Noam Chomsky e Ilan Pappé (publicadu su 2015 e imprentadu in italianu dae Fazi cun tìtulu “Palestina e Israele: che fare?”) unos cantos inditos nos los frunit pro chi si mudet allega.

A bisu de Pappé «sos chi sunt a tretu de lu fàghere diant dèvere propònnere un’istrutura polìtica, ideològica, costitutzionale e sòtzio-econòmica pro totu sos abitantes de sa Palestina e non de s’istadu de Israele ebbia». E in custas dies una noa diat pàrrere mòvere dae custas premissas. Avraham Burg, polìticu laburista, ex presidente de sa Knesset e dae tempus non prus sionista (comente imbetzes sighint a lu èssere sos de sa manca de Meretz), est unu de sos promotores de unu partidu nou àrabu-ebràicu agualitàriu in pare cun su palestinesu Faisal Azaiza, prèside de sa facultade de Previdèntzia sotziale de s’Università de Haifa. Su nùmene est “Pro totu sos tzitadinos suos”. Su caminu diat pàrrere comintzadu, forsis fintzas pro more de sa fase polìtica atuale cun sa dereta de Netanyahu torra a caddu. A bìdere istemus cantu at a pòdere èssere de agiudu pro iscancarare sa narratzione sionista in s’istadu ebràicu e si sa proposta est pro totu sa Palestina (e duncas finamentas pro sa Tzisgiordània e Gaza).

M.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA