Unu canile nou pro sos piloseddos de Gonnos. S’apellu

«Dae su 30 de làmpadas ant a èssere sena domo»
29 Gennàrgiu 2023
amici degli animali

S’assòtziu “Amici degli animali” de Gonnos est in oriolu pro su destinu de sos canes acasagiados in su canile de Salaponi, in ue b’est s’àrea pùblica cuntzèdida su 2014. «Dae tempus – narant sos de s’assòtziu – semus collaborende cun sos de su Comune e cun s’ingegneri nostru pro regularizare la situatzione in su terrinu. Ma a pustis de una denùntzia pùblica peri sos social e a sas ispetziones in fatu, s’amministratzione at dèvidu emìtere ordinàntzia de isbarratzu intro de su 30 de làmpadas. S’agiudu de su Comune no at a mancare cun sa rechesta de finantziamentos, ma si nd’at a faeddare in unu segundu momentu. Devimus traballare deretu in unu terrinu nou chi semus comporende pro bi fraigare sas infrastuturas, ma amus bisòngiu de agiudu».

S’assòtziu at abertu unu contu currente. Pro informatziones a minudu est possìbile a tzerriare a Caterina a su 3486995817.

M.P.

Fotografia leada dae Fb

© RIPRODUZIONE RISERVATA