Iscurtu psicològicu in lìnia cun su psicoterapèuta Gian Luigi Pirovano

Faina aprontada dae su Tzentru culturale resPublica de S’Alighera in collaboratzione cun sa Domo de totus de Tàtari
26 Fiàrgiu 2023
sa domo de totus

«Sa gherra in Ucraina nos est ammustrende una bia de prus cantos sunt sos migrantes chi si nche fuint dae cada teatru de gherra peri su mundu», narant sos de ResPublica. E pro custu est chi sos assotziados de su tzentru culturale aligheresu, in collaboratzione cun Sa Domo de totus de Tàtari, est aprontende un’isportellu de iscurtu psicològicu in lìnia pro mèdiu de tècnicas chi punnant a s’elaboratzione de sos tràumas.

Su servìtziu est a s’indonu e l’ant a fàghere gràtzias a su psicoterapèuta Gian Luigi Pirovano. Isportellu cada mèrcuris dae sas 7 a sas 15. Cuntatos: 3804123225

M.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA