Pd: galu non b’at binchidore intre Meloni e Comandini. Ma ambos ant giai pèrdidu

Sos duos candidados fiant cun Bonaccini. “Incuinamentu” in Cuartu e un’oriolu mannu 1800 ischedas
27 Fiàrgiu 2023
Logo Pd

At a èssere ca unu de sos duos candidados si narat Meloni? Brullas a banda, in Cuartu ant blocadu sas operatziones de iscrutìniu de sas primàrias de su Pd ca nânt chi b’at àpidu “incuinamentu” in su sèberu pro more de prus de carchi eletore de tzentru dereta lòmpidu a sègiu pro pònnere una rughe. Ebbeniminde rughe! De custa manera b’at 1800 ischedas chi a como non si podent contare e chi, pagu bene issoro, est lassende in oriolu a sos de su Pd sardu in cherta de segretàriu nou.

De cada manera, sa ghia noa de su partidu (Meloni o Comandini?) l’amus a ischire cras. Su chi a como ischimus est chi ambos duos sos candidados sardos fiant sustenende a Bonaccini, chi est abarradu a manos iscutas pro more de vitòria de Elly Schlein bortulende su resurtu de sos cungressos de base.

M.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags