Sentèntzia istòrica, assolutzione pro sos pastores

Non b'aiat blocu istradale
18 Arbili 2023
assolutzione pastores

«Semus cuntentos mannos. A pustis de tres annos de udièntzias semus resèssidos a mustrare chi tenìamus resone, chi fìamus in su giustu». Sunt sos faeddos de Dominicu Carta, pastore thiniscolesu cummentende s’assolutzione chi lu pertocat a issu e a àteros cumpàngios chi, su 2019, manifesteint in sa 131 dcn pro sa dignidade de su traballu issoro. Su perìgulu fiat a los cundennare pro su reatu de blocu istradale.

Non fiant sos solos manifestende in tretos de su bìviu de Lùvula: b’aiat generatziones diferentes, b’aiat amministradores locale, b’aiat gente in solidariedade cun sa gherra issoro. Costumàntzia de cussas batalla fiat sa de nch’imbolare su late a terra, un’atzione suferta sende chi chie l’at fata ischit cantu sacrifìtziu b’at pro nde bogare cussos litros. «Est una sentèntzia de importu mannu – narat Dominicu – pro totu sas persones chi sunt gherrende pro su traballu». Pro sa difesa non b’at àpidu mai blocu istradale ca in s’istrada «no ant lassadu istrumentos pro firmare sa tzirculatzione. Gente b’aiat», narat s’avocada Giulia Lai.

m.p.

© RIPRODUZIONE RISERVATA