Sos giornales de oe #020

Duas noas chi movent dae unu problema ùnicu: su de nche chèrrere istesiare su cuntzetu matessi de contivìgiu, de amparu, de salude colletiva
18 Arbili 2023
sos giornales de oe

«Meda costat a si curare, prus de su chi su bonu de sos sardos si podet permìtere. Unu malàidu oncològicu gastat nessi 1800 èuros cada annu. “Sa povertade sanitària, sa de chie non si curat ca non podet, est in crèschida drammàtica”, narat Roberto Pinna, mèigu e responsàbile de su Bancu farmatzèuticu».

Bonas dies, gasi comintzat L’Unione sarda contende·nos unu capìtulu nou de custa casta de crònaca. Sighende·bi·la a pàgina 3 leghimus chi «cunforma a s’ùrtimu report publicadu, “in s’ìsula pro meighinas, artìculos sanitàrios e atretzaduras terapèuticas, si gastant in mèdia 38 èuros s’annu; unu bisongiosu non lompet imbetzes a nde gastare 5”. Sighit: “Est craru chi sa tzifra posta a banda pro su màndigu, pro sas bulletas e pro su contivìgiu est limitada. Sa primu rinùntzia est pro sas curas». Sighit su giornale faghende·nos unu cunfrontu: «Unu tempus sos sacrifìtzios fiant pro s’istudiòngiu de sos fìgios, pro comporare sa domo, pro su gosu in dignidade de sa betzesa, oe pro s’amparu de sa salude pròpia» .

La Nuova Sardegna aberit imbetzes cun sas cunsighèntzias potentziales de sas mesuras noas in tema de migratziones. Su contu est su de Raymond, 28 annos, nigerianu: «Custu guvernu italianu? deo no lu cumprendo. Cheret bogare a sas persones s’ùrtima possibilidade chi tenent pro non si pònnere a furare. Chie est sugetu a sa protetzione ispetziale podet istare in unu tzentru de acollièntzia e, cun problemas de salude, tenet su diritu a s’assistèntzia sanitària. Privu de cussa nudda tenes, in carrera istas, sena documentos, sena nudda. Pro ite?». Su contu intreu est in segunda pàgina, sos faeddos sunt sos de chie nch'est lòmpidu a inoghe atraessende su mare. Sa letura podet agiudare a cumprèndere unu fenòmenu chi a s’ispissu lu bidimus cun sos otzales de s’emergèntzia.

Custas duas noas, mancari diferentes, movent dae unu problema: su de nche chèrrere istesiare su cuntzetu matessi de contivìgiu, de amparu, de salude colletiva.

Colende·nche a Itàlia, in cue puru si faeddat de migrantes cun sas crìticas de s’opositzione e sos faeddos de su presidente de sa Repùblica Mattarella (Corriere, Repubblica) chi, in Polònia, at faeddadu de sa netzessidade de mudare sas règulas in contu de acollièntzia. La Stampa aberit imbetzes cun s’intervista a su presidente de s’Inps pro su chi pertocat su contributu de sos migrantes a sos contos de s’ente. Il Fatto nos dat a ischire àteru, ma agiudende·nos a cumprèndere mègius sas punnas cumplessivas de custu guvernu chi «torrat a intregare mìssiles a su regime de sos Emirados».

© RIPRODUZIONE RISERVATA