Comunales, si votat finas a sas 15

Sìndigu giai elègidu in Bàini, Forru, Futei, Garteddi, Irgoli, Jersu, Narabuia, Santu Franciscu di l’Aglientu, Seui, Sìmaba e Tzaramonte
29 Maju 2023
eletziones

B’at galu carchi ora (finas a sas 15) pro nche lòmpere a sos sègios in sos Comunes interessados dae sas operatziones de votu pro s’annoamentu de sos Consìgios comunales e pro s’eletzione de sos sìndigos. Mancari eletziones comunales, e duncas cun dinàmicas prus comunitàrias cunforma a àteros tipos de votu, petzi su 48% de sos eletores at acumpridu a su dovere tzìvicu suo. Peristantu sunt 11 sos Comunes chi ant elègidu su primu tzitadinu issoro: Bàini, Forru, Futei, Garteddi, Irgoli, Jersu, Narabuia, Santu Franciscu di l’Aglientu, Seui, Sìmaba e Tzaramonte.

m.p.

© RIPRODUZIONE RISERVATA