Sos giornales de oe #034

Su malu e su bonu. E sa limòsina
17 Maju 2023
sos giornales de oe

In unu cummentu istèrridu dae s’iscritore Matteo Porru chi agatamus in sa prima pàgina de La Nuova Sardegna (un’alabàntzia de s’urbanèsimu mudu e minudu) podimus lèghere unu passàgiu interessante. «Contamus (indicativu presente, ndr) sa Sardigna semper movende dae sa mèngua: gente in mancu, servìtzios in mancu. E cheret fatu. E puru (sighit a pàgina 11) carchi cosa de bonu essit a campu mancari sa negatividade». Est craru chi s’arresonu movet dae su contu de su gosu de nch’istare in una bidda pòbera e belle ispèrdida (est unu de sos «atos de fide» chi s’iscritore mentovat o est unu gosu de chie non b’istat cada die?), però no est semper chi mènguas e annantas si cumbinant ingendrende sìntesi profetosa. Proemus a faeddare de tzilibirche, sende chi oe su matessi giornale – cosa prus chi non giusta – nde faghet una noa de abertura. Sa mèngua contada cale est? sos ètaros invasos e tòddidos a sa massaria: 18mìgia. «Est comente chi su tzilibirche – leghimus – impreet una crochidora manna cantu 26mìgia campos de fùbalu». Forsis comente esempru andat prus chi non bene, nessi a sos chi oe ant a faeddare de Inter-Milan de eris. Sa cosa bona chi essit a campu cale est? S’assussegu cussigiadu dae Laore: «6mìgia ètaros los amus bonificados». Ma est una bona noa chi non bastat e chi mustrat galu sos pìgios de ritardu mancari s’ischiat chi custu podiat èssere su resurtadu. A s’imbesse, cando retzimus noas de annantas, cheret chi istemus atentos a su malu chi si podet presentare. Ca cun su matessi tràgiu de s’assessora de s’agricultura (chi sos meses colados fiat critichende chie bie fiat in antis de issa in cintu de tzilibirche), eris s’assessore Saiu nos at contadu (e oe lu faghent sos giornales) chi in sos invasos b’at abba meda, chi istamus mègius «de àteras regiones italianas» (che chi bi diat dèvere àere disafiu). Sa cosa mala chi essit est...abba chi essit dae sos tubos. L’at ammentadu s’assessore matessi, in veridade. Ma una cosa est a contare de cantu at pròidu (annuntziende disinnos de sas àeras), ateruna est a contare de su chi “semus faghende” (annuntziende disinnos che a sos de sa collega in contu de tzilibirche). Su problema est mannu e nemos l’at a risòlvere a lestru. Ma si diat pòdere arresonare ghiados dae su printzìpiu de prioridade, in custa Sardigna chi in custas dies sunt bombardende. Ca, serrende·la cunforma a su chi contat l’Unione sarda, su malu no est chi pro sos militares còmporant s’abba in Nàpoli e sos croissant in Bologna. Su malu est àteru. Comporende abba e croissant inoghe non diat èssere – torrende a s’iscritore - «carchi cosa de bonu (chi) essit a campu mancari sa negatividade». Diat èssere limòsina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA