Tempus malu e dannos, rinviada s'assemblea contra a s'eòlicu in Tiesi

Su comitadu: «Su territòriu at mustradu totu sa fragilidade sua ammentende·nos chi serbit una pianificatzione cumprida chi nche bàrighet sas ispeculatziones e sos balàngios fàtziles a dannu de comunidades intreas»
31 Maju 2023
abbamedatiesi

«Galu sena paràulas pro su chi b’at àpidu eris in sos logos nostros, bos comunicamus chi s’assemblea pùblica giai programmada l’amus a fàghere in àtera die. Bos amus a dare a ischire sa data noa comente nos est possìbile. Nch’istamus in s’oru a totu sos chi ant sufridu allagamentos e dannos a domos e aziendas. Totu sos Comunes de sa zona sunt decrarende s’istadu de calamidade. Oe su monte Pelau s’est ribelladu e su territòriu at mustradu totu sa fragilidade sua ammentende·nos chi serbit una pianificatzione cumprida chi nche bàrighet sas ispeculatziones e sos balàngios fàtziles a dannu de comunidades intreas». Cun custu testu, istèrridu a pustis de s’abba falada in Meilogu in su merie de eris, su comitadu contra a s’eòlicu in Monte Pelau at annuntziadu chi luego amus a connòschere una data noa de s’assemblea in programma pro oe.

m.p.

foto comune di Thiesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA