Eòilcu in Biddanoa de Forru, unu pàrrere contràriu dae Roma pro unu progetu

Ma no est vinculante su de sa Subrintendèntzia ispetziale. Su contu de su sìndigu Onnis
20 Argiolas 2023
onnis

Sa Subrintendèntzia ispetziale de Roma at naradu chi nono a unu de sos duos progetos de parcu eòlicu in tretos de Biddanoa de Forru. A lu nàrrere est su sìndigu de sa bidda, Maurizio Onnis.

Custa subrintendèntzia, comente narat su primu tzitadinu, b’est dae cando bi fiat Mario Draghi guvernende. Fata pro àere autorizatziones prus lestras carighende·nche sos pàrreres regionales. «E puru – narat Onnis –, in 40 pàginas de documentu sa botzadura est crara. Fintzas sos buròcrates romanos si sunt abbigiados, a unu tzertu puntu, comente in Sardigna custa cursa a s’eòlicu siat a tretu de “prefigurare la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica”». Prus de su chi su guverno proponet pro s’ìsula conca a su 2030. Comente narat Onnis etotu, custu pàrrere no est vinculante. Tocat a bìdere ite sutzedet como.

M.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA