A barantatres annos dae s’istrage de Bologna

S’arrennegu de sos familiares de sas vìtimas
2 Austu 2023
aprofundimentos

Aprofundimentu de su mèrcuris - A sas 10,25 de 43 annos a oe 85 persones morgeint pro manu fascista in s’istrage de Bologna. Dughentos sos fertos. A nàrrere chi sa «màdrighe iscumproada est neofascista» est finamentas su ministru de su guvernu de dereta cun dèlega a sa Giustìtzia, Carlo Nordio. Ma non giuat a pigare ebbia custa decraratzione. Ca su ministru Nordio su 16 de freàrgiu, intervenende in unu question time in Palatzu Madama, aiat naradu chi b’at una sentèntzia de sas setziones unidas de sa Cassatzione favorèvole a sa tesi Cavallini. Cosa chi non torrat, comente narat Paolo Bolognesi, presidente de s’assòtziu de sos familiares de sas vìtimas de s’istrage. Cosa chi no est bera, ca non b’at peruna sentèntzia a favore de cussa tesi. Cale tesi? Sos avocados de su terrorista neofascista Guido Cavallini, cundennadu a s’ergàstolu in primu gradu in pare cun Paolo Bellini, aiant pedidu s’annullamentu de sa sentèntzia sustenende chi bator giùighes populares nch’aiant coladu sos 65 annos. Ma sa lege matessi previdet cussu lìmite in su momentu de sa nòmina e no a concruos de su protzessu. De prus.

A comintzu de trìulas b’at chi at presentadu una rechesta de una cummissione parlamentare de inchiesta in cherta de pistas alternativas (sa pista palestinesa etc.): su bonu de sas firmas sunt de Fd’I, comintzende dae Federico Mollicone, presidente de sa de 7 cummissiones parlamentares (Cultura, iscièntzia e istrutzione). Pro seguru no amus a intèndere càrrigas istitutzionale de importu cun “sgrammature istituzionali” (comente cando calicunu faeddeit de bandas musicales artu-atesinas in contu de Ardeatinas) o cun porrogos intre cameratas cun punnas assolutòrias (Augh!), ma est craru s’assentu de custa dereta: chi est custrinta a "reconnòschere" su connotu ma chi in su matessi tempus diat chèrrere deresponsabilizare (Bolognesi faeddat de “Assist a sos terroristas”) sa manu fascista dea custas acontèssidas chirchende àteru.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aprofundimentos

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2022-2023. LR 22/2018, art. 22

Image
ras