“No est tropu tardu”, Soru e sos suos s’indiritzant a Todde

«A disponimentu pro unu caminu cumpartzidu»
14 Onniasantu 2023
soru 11 11

«Renato Soru cun Progetto Sardegna, +Europa, Liberu (leghimus in sos social de su partidu indipendentista), Progressisti, UPC, torrant a s’apellare a nou, cunfirmende sa disponibilidade issoro, pro unu percursu cumpartzidu, in s’interessu primàriu de sa Sardigna». Gasi comintzat s’apellu indiritzadu a sa candidada de su tzentru manca Alessandra Todde, «a tales chi si pòngiat a disponimentu pro unu cunfrontu de ideas e pro una grandu consultatzione democràtica». A bisu de sas fortzas polìticas mentovadas, «petzi una mobilitatzione populare reale movende dae unu progetu craru e coragiosu at a pòdere garantire sa renàschida de sa Sardigna. No est tropu tardu».

m.p.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA