Soru e Todde. Surcu largu in campu astrintu

Sos duos non s’atopant
16 Onniasantu 2023
soru diretta

Si deviant atopare in domo de Soru, issu e sa candidada de su campu largu Alessandra Todde, «pro un’addòbiu riservadu e urgente». Posca issa etotu l’at annuntziadu in pùblicu. Soru tando at propostu de lu fàghere in direta streaming a mesudie in una sala de albergu e issa non b’est andada. Pagu prus o mancu sas cosas sunt andadas de custa manera. E a su presente su surcu intre s’ex guvernadore e sa chi punnat a lu èssere eta prus lagu de su campu chi ambos duos cherent rapresentare. Ma de su restu, sa prus investidura manna, a Todde, bi l’at dada eris Floris.

m.p.

© RIPRODUZIONE RISERVATA