Soru in sa conca de Maninchedda

Su filòlogu giusta la contat?
9 Onniasantu 2023
soru

Si cherimus cumprèndere mègius ite est sa rivolutzione gentile de Soru forsis est mègius a sighire su contu de chie fiat cun issu in Progetto Sardegna. «Penso chi in custu momentu siat s’ùnicu a tretu de pòdere dialogare cun Azione e chi, cun autoridade, potzat tentare de pònnere in parte sas fortzas riformistas chi a su presente sunt in suferèntzia intro de su tzentru dereta». Est custu s’ischema natzionale sardu chi devet agradare a sos indipendentistas de manca?

m.p.

© RIPRODUZIONE RISERVATA