“I Tenores” est faddina, in italianu. Ca...

10 Fiàrgiu 2024
tenores

...ca non penso chi b’apat cristianu sardòfonu chi nàrgiat «sos tenores» inditende a unu grupu de càntigu ebbia. Faeddende in sardu, fintzas de sos de Bitzi, apo semper intesu «su tenore Remunnu ‘e Locu», «su tenore Mialinu Pira», «su tenore de Bitzi» o «de Vitzi». Deo no isco comente naschet custu “I tenores di”; ma cussu artìculu plurale “i” e cussa prepositzione “di” mi narat chi “tenores” est una faddina in italianu faeddende in italianu, no in sardu (gasi etotu comente in italianu si faddint iscriende “un murales”, faghide·bos una rassigna in google pro l’iscumproare). Diamus·bi cara, ca bortas medas s’errore in sardu essit a campu canta cantende (e no a tenore). Tipu cando si narat «so boddende sas olias», «sas faes cun sos càules», «da·mi unu chilu de melas» e gasi sighende. Mi’ tando sa solutzione: a faeddare in sardu. E a iscrìere “s’olia”, “sa fae”, “su càule” (in Bànari “sa càule”) e “sa mela” comente “su tenore”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA