Cras in Bauladu su Primu de Maju de sos Traballadores e sa fundatzione de 'Èntula

A merie atòbiu cun movimentos, sindacados, assòtzios e comitados
30 Arbili 2024
ENTULA

Cras, in Bauladu, b’at a èssere sa sessione pùblica de su cungressu de fundatzione de su partidu 'Èntula – Indipendentzia e Sotzialismu. «In custu tempus – leghimus –, chi est caraterizadu dae sa crisi generale de su capitalismu in totu su mundu e de su sistema coloniale in Sardigna, cherimus agiuare a fraigare, in pare cun totu is fortzas chi peleant contra a sa tzerachia de sa terra e de su pòpulu nostru, unu blocu sotziale anticolonialista mannu: de custu cherimus èssere parte, in manera paritària. Pensamus chi siat pretzisu a fraigare un'istrutura chi potzat respòndere a custa fase istòrica difìtzile meda, punnende a trasformare is istrobbos in vantàgios e adatende is ideas nostras a sas isfidas de su tempus de oe, pro lu pòdere torra plasmare». S’apuntamentu est a sas 10 in su Tzentru tzìvicu culturale in pratza de Emilio Lussu. In programma a sas 15 s’addòbiu cun movimentos, sindacados, assòtzios e comitados in contu de batallas anticolonialistas.

m.p.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA