Èolicu, aprovadu disegnu de lege regionale

«Garantire chi s’isvilupu e sa realizatzione de impiantos noos de produtzione de energia elètrica dae fontes rinnovàbiles acontessat in unu cuntestu de salvaguàrdia de s’ambiente e de su paesàgiu»
30 Arbili 2024
parchi eolici montiferru

Cun proposta de sa presidente Todde, s’esecutivu regionale at aprovadu su disegnu de lege “Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio, dei beni paesaggistici e ambientali”, chi punnat «a garantire chi s’isvilupu e sa realizatzione de impiantos noos de produtzione de energia elètrica dae fontes rinnovàbiles acontessat in unu cuntestu de salvaguàrdia de s’ambiente e de su paesàgiu». Mentovadu s’artìculu 9 de sa Costitutzione chi, cunforma a su de 114, prevedit chi fintzas sa Regiones potzant garantire custas salvaguàrdias. «Su disegnu de lege – leghimus -, rispetende sa cumpetèntzia regionale in contu de produtzione e distributzione de s’energia elètrica, detat una disciplina transitòria» ca cheret galu aprovada sa lege regionale de individuatzione de sas àreas idòneas cunforma a s’artìculu 20.4 de su decretu legislativu 199 de s’8 de santandria de su 2021.

© RIPRODUZIONE RISERVATA