Is arrefudus de cras. Macumère, Uddusò sa centrali e s’incinixadori

17 Marzo 2011
Image
logoregione-SARDUesploso9-300x112.png


(Chistionis e Opinionis) - Casteddu, 17 de su mes''e martzu - "No s'abbruxeus su tempus benidori". Is cumitaus po s'energia límpia de Macumère e Uddusò ant sceberau su mantessi slogan. In su Màrghine su Cumitau "No s'abbruxeus su tempus benidori", cun s'adesioni de 1.500 citadinus e prus, est stetiu costituiu cun s'obbietivu de contrariai a su progetu de afortiamentu de s'incinixadori de Tossilo. Po su Cumitau de Macumère is incinixadoris "no ndi liant po nudda is arrefudus, ma ddus cracant e basta, fadendiddus diventai scéti prus piticus. Custus impiantus no funt unu sceberu a is muntronaxus poita po dógnia incinixadori est necessàriu unu muntronaxu de serbítziu". Is 1.500 citadinus duncas proponint su cumprimentu in Tossilo de unu Centru de riciclu integrali e límpiu chi siat unu sceberu a s'incinixamentu. "Custu tipu de centru - si ligit in d-una nota - podit tratai su 100 po centu de totus is arrefudus de su territóriu arribbendi diaderus a sa serradura de su ciclu de is arrefudus e a su cumprimentu de risorsas económicas mannas". De pensu diversu funt is amighixeddus de s'incinixadori nou. Segundu cantu nau prus de una borta de Matteu Chessa, presidenti de su Cunsórtziu po su tretu industriali, sa línia noa at a pigai su postu de is duus incinixadoris inauguraus in su 1993 e in su 2000 e oramai bécius. Si 1.500 citadinus de su Màrghine narant ca no a s'incinixadori, totu sa bidda de Uddusò at blocau a Agripower. Su 20 de su mes''e fiàrgiu, cun su 97 po centu de votus contràrius, is citadinus de sa bidda in provìntzia de Terranòa-Tèmpiu ant nau ca no a su progetu de una centrali eletrica a biomassas. S'arresurtau de su referendum est craru, ma s'azienda iat a bolli sighiri cun su progetu. Po su cordinadori de Sardigna Natzione "in Uddusò sa soverania popolari at frimmau a sa lobby políticu-fainera chi boliat guadangiai asuba de s'energia rennovàbili de un'incinixadori bistiu de termovaloritzadori". Trasformai una centrali a biomassas in d-un'incinixadori no est po nudda difícili: po fai un'esémpiu, est cussu chi est acontéssiu, in is annus passaus a s'impiantu de Venafro in Molise.
E bosàterus ita ndi pensais?

Scàrriga custa nova

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chistionis e opinionis

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

Commenti

De pensu chi no bastara nai no a tottu. Toccara arrexionai e agattai sa cosa chi bandara mellus po immoi e po crasi. E' craru chi sa cosa mellus no esti su progetu de afortiamentu de s’incinixadori de Tossilo. Sa cosa mellus esti su chi proponint is citadinus, su cumprimentu in Tossilo de unu Centru de riciclu integrali e límpiu chi siat unu sceberu a s’incinixamentu. Po sa centrali a biomassas no seu in gradu de valutai chi esti una cosa bona. Sa cosa mellus ancora esti arribai a creai arrefudus sceti chi non sin di poriri fai de mancu.

Po mimmi est una bregungia maba meda chi sa citadinanzia de Uddusò apat votau ca nou e custus comenti burrinchieddus boint fai su propriu cussu chi bollint. A mimmi mi parrit ca funti is principius de sa democrazia chi funt in perigullu oi comenti oi.

Furiu passillendi in faci de libru e seu atobiau in custa cosa meda interessanti po sa chistioni de s'alliga da incollu innoni po donai unu contributu a sa cosa, sperendi de serbiri. Aluegus!

Nono a su termovalorizadore de Uddusò caratzadu de tzentrale a biomassas

S'Agrinpower, sòtziu de riferimentu de sa “Deutsche Bank” tedesca, at progetadu una tzentrale elètrica a biomassas de 16 MW de potèntzia in su zassu de Seau, in terrinos de Uddusò, unu logu de padentes àrrios de èlighes, suerzos e chercos; custos terrinos che falant a bellu a bellu fintzas a Sos Canales, inue b'est sa diga chi dat a bìere a maicantas biddas de sa leada.
Chin totu chi in Uddusò, in su mese de frearzu, b'at àpidu unu referendum consultivu chèrfidu dae su sìndigu e dae tota sa bidda chi at dadu comente e resèssida chi su 97 pro chentu de sos uddusoinos ant nadu de no nde chèrrere mancu s'intesa de sa tzentrale, sa Agrinpower, chin un'atza, una marrania e una prepotèntzia chena paris, at nadu chi no nde l'afutit nudda de su referendum e chi sa tzentrale l'at a fàghere etotu.
Sos uddusoinos ant cumpresu bene meda chi a daisegus de custu progetu b'est sa trampa de che bortare sa tzentrale a biomassas in unu termovalorizadore pro brujare s'alga de Terranoa e de aterue puru. Custu diat pònnere in perìgulu totu sos terrinos de Uddusò e fintzas cussos de sas biddas in tundu, ca s'ischit bene chi sos termovalorizadores impestant sas tancas, luant sas abbas e atoscant sas aeras chin diossinas e àteras pestulèscias malas. No pro nudda sos consizos cumonales de Elà, Vitzi, Osidde, Patada, Òscheri, Padru, Lùvula, Onane, Lodè, Benetuti, Monte, Nule, Urtei, Mores e Sant'Antoni de Calanzanus ant fatu sas partes de su cumone de Uddusò paris a ateras biddas de sa comunidade montana de Sa Costera e a àteras biddas de su nugoresu.
A Manca pro s'Indipendèntzia at a èssere a costazu de Udduso' e de sas biddas de Montacutu, Costera, Caddura e Nugoresu contra a sa prepotèntzia de sa Agrinpower e at a bizare pro chi sa voluntade de sos uddusoinos benzat fata.
No nos ismentighemus chi gia in Uddusò bi sunt fraighende una de sas tzentrales a bentu de sas pius mannas de Europa. Uddusò at gia dadu cantu bastat e pius puru.
Sos sardos totu no podent pius subèschere chi chie si siat, custa bia s'Agrinpower, in lùmene de no s'ischit cale diritu, potat apetigare s'indeletu de sa zente sarda.
Sa Sardigna no nos la semus bendende a istratzu baratu e pius pagu puru gighimus arduzu de nos bèndere su bene istare nostru. Sa salude prùbica de sos sardos est e devet èssere subra a donzi interessu o antivàgiu privadu o prùbicu chi siat.
Si bi det aere bisonzu, a Manca pro s'Indipendentzia at a èssere in sas terras de Seau paris a sos Uddusoinos e a sos des sas biddas acurtzu pro amparare sa terra nostra dae cust'àteru abusu e malusu.
Nono a sa tzentrale a biomassas
Nono a sa prepotèntzia de sas sotziedades istranzas chi benint a tribagliare a Sardigna
Emmo a sa soberania e a s'indipendèntzia

su 10 de abrile de su 2011

Diretivu Polìticu Natzionale

A Manca Pro S'Indipendèntzia

Arrobertu eus fattu una nova ariseru asuba de su comunicau de imprenta de a Manca pro s'Indipendentzia. Agatas sa nova intrendi in custu link: http://www.ilminuto.info/sc/2011/04/vogliono-trasformare-la-centrale-a-biomasse-in-termovalorizzatore-la-solidarieta-di-ampi-ai-cittadini-di-budduso-2/
Gràtzias meda