De chini funt is arenàrgius de sa Sardigna?

17 Maggio 2011
Image
logoregione_sardu12-300x112.jpg


(Chistionis e Opinionis) - Casteddu, 17 de su mes'e maju - Est sèmpiri prus cuncretu s'arriscu de privatizatzioni po is arenàrgius sardus. Cenàbara passau su presidenti de sa Reprúbbica, Giorghi Napolitano, at difatis firmau su decretu "Isvilupu". Chi no ddoi ant essi istrobbus, po 20 annus is privaus ant podi gosai de su "diritu de subrafaci" asuba de is arenàrgius chi aghillint istruturas turisticas e stabilimentus de is bangius. A pustis de is dúbbius de Napolitano e de su nono de s'Unioni europea - su decretu iat ai contrevenniu a is normas de su mercau comunu - su Guvernu at ammenguau de 90 a 20 annus sa durada de sa cuncessioni de su diritu de subrafaci. Ma su sucu de su Decretu no mudat, poita po is leis italianas su diritu de subrafaci est unu beru e própriu diritu de propridadi. E su WWf chistionat difatis de "impedimentu". "Sa trasformatzioni de su diritu de cuncessioni in diritu de subrafaci - denunciat s'organizatzioni ambientalista - ponit is arenàrgius a arriscu de cementatzioni. Si bolit difatis separai sa propriedadi de su terrenu de cussu chi benit fabbricau asuba. Est a nai ca si bolit - garentiri a is privaus sa propriedadi de is immòbilis. Totu custu no furiat possíbbili fintzas a oi". Custu ponit a arriscu mannu is pagu prus de 2milla chilómitrus de costeras sardas: su 5 po centu de is litoralis de totu s'Europa. Su síndhigu de Crabonaxa, Sarbadori Sanna (Pd), est stetiu tra is primus a firmai s'apellu - promòviu de Legambiente - de is "obbietoris de cusciéntzia" contr'a sa bendida asuta de su prétziu de is arenàrgius a is privaus. Puru si, a sa accabbada in su 2009, una fibera longa de nòminis de parlamentaris de su Pd iat presentau una motzioni chi andada própriu in sa mantessi diretzioni de su Decretu bófiu de su Guvernu. Craru invecis su pensu contràriu de su consilleri regionali indipendentista Craudia Zuncheddu. "M'ap'a movi debressi - scririt Zuncheddu - po propòniri in Regioni unu provedimentu chi impedat chi custu 'descretu (suta) 'isvilupu' potzat essi aplicau in Sardigna, po evitai chi su territóriu nostru siat assugetau a is abbisóngius de cascia de is privaus de sèmpiri a dannu de su pópulu sardu".
E bòsaterus ita ndi pensais?

Scàrriga custa nova

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chistionis e opinionis

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

Commenti

Su sole sa luna donz'istella, s'aera, sa terra ei su mare...(?)
Sos Sardos siant pro te Sardigna,passados sunt sos séculos in mesu a tantas penas...su samben de sas venas ispartu amus pro te! Su tempus oe est bénnidu: Iskida!

Un'atra chistioni cà si toccada in su coru.
E a mei su coru prangidi, du nau ken'é bregungia, candu biu is logus struppiausu de is coladas de tzimentu.
Oi su fueddu chi andada de moda esti valorizzai, ma valorizzai itta?!? Sciusciai tottu, apparixiai montis, segai is mattas, segai tzinnibiris secolaris pò ci costruiri un'albergu "5stelle" chi s'adessi potziù costruiri prus'a palas, scetti pò tenni sa supèrbia de tenni sa camera facci'a mari (poi mancai andu a mari e pottu su sdraiu facci'a albergu) custu oi nai valorizzai?. E custa s'idea de turismu chi teneusu??

Unu bell'albergo si podiri costruiri in dogn'a logu, cussu chi benniri sciusciau pò costruiri cuss'albergu no si podit costruiri in nesciunu logu.

Candu sa Sardigna aressi ugualli a tottus is'atrus logus prenusu de tzimentu itta eus'a presentai a is turistas?
E nosusu sardos itta doppeus pagai pò custu turismu scimpru?
Andu a Tuerredda e itta acciappu?? nudda no ciesti loghu mancu pò passai, e sa signora Marcegaglia che de paesaggiu con tottu s'arrispettu no comprendiri nudda ci piazzara unu bellu 5 stelle.
Sa Sardigna bella e selvaggia chi eusu tenniu sa fortuna de connosci e sparessendi abellu abellu stuprara de s'ignoranza de custa zenti chi amara scetti su dinai.

Tremonti pò caridadi ma poitta chistionasa? "spiaggie? non mene frega un tubo" faisi pru bella figura abarrendi cittiu no?
"venderei tutte le spiaggie" e de candu funti is tuasa?!?

De chi funti is'arenargius de sa Sardigna?
Rimini est'accanta. Scira!