Su giogu de is cartas. S'acuntéssia Bellomonte a 23 mesis de s'arrestu

10 Maggio 2011
Image
logoregione_sardu9-300x112.jpg


(Chistionis e Opinionis) - Casteddu, 10 de su mes'e maju - Est possíbbili chi una personi potzat passai casi duus annus de sa vida sua in is presonis italianas po mori de acusas senz'e nisciuna reprova cuncreta?
S'arrespusta est eja.
Brunu Bellomonte, ferrovieri de Trenitalia, sindacalista e militanti de a Manca pro s’Indipendentzia est stetiu arrestau su 10 de su mes'e làmpadas de su 2009 cun s'acusa de ai pigau parti impari a àteras seti personis a unu tentativu de torrai a organizatzai su brigatismu arrúbiu po su G8 de sa Madalena, atóbiu chi agoa est stetiu fattu in s'Aquila.
Po is acusas, Bellomonte iat ai cuncurriu a sa progetatzioni cun modelleddus de aéreus radiucumandaus de un'atentau a is nais de is "capus mannus de sa terra". Unu teorema - comenti at acrarau su pm in s'udiéntzia chi at obertu su processu, su 16 de su mes'e cabudanni de su 2010 in su Tribbunali de largu Clodio in Roma - fundau asuba de tres elementus débbilis: su númeru de telèfunu de su presuntu leader de is Br noas Luisu Fallico in d-una mígia; viàgius fissientis in Roma; un'intercetatzioni ambientali de una chistionada cun Fallico etotu in su restoranti romanu sa Suburra, intercetatzioni cunsiderada de su piritu incarrigau de sa Corti di Assisi, po su prus "mala a cumprèndiri". Is modelleddus radiucumandaus? Is circas in is domus de is acusaus no ant donau nisciunu arresurtau. E a su mamentu no est stetiu presentau in àula acàpiu perunu asuba de su possíbbili impitu - mancai scéti teóricu - de custus modelleddus contr'a is leader de su G8 blindaus in Madalena.
"Mi parrit chi un'acàpiu ddoi siat - at nau in àula sa dirigenti de sa Digos Laura Titisona - i est stetiu formulau de duus subrintendentis de sa Politzia, ma no ammentu beni...".
"Su documentu - si ddoi est - at essi presentau in s'udiéntzia in programma po cras.
In s'interis Brunu Bellomonte sighit a essi privau de sa libertadi, in regimi de massima seguresa de 23 mesis giustus giustus. A ingíriu de su dirigenti de a Manca pro s’Indipendentzia est nàsciu de unu bellu paghedd'e tempus unu movimentu de solidariedadi, chi andat addia de s'organizatzioni política sua e de sa retza de is amigàntzias.
Movimentus e organizatzionis indipendentistas (e no scéti custus) ant acotzau a sa candidadura sua a síndhigu de Tàtari in su 2010. Su Prc at aprovau a cuncórdiu unu documentu in solidariedadi a su dirigenti de aMpI.
Su cumitau "Lavoratori pro Bellomonte" fattu de su "Minadori Arrúbiu" Antonellu Tiddia, at arregortu centenas de firmas de dirigentis políticus e sindacalis, rapresentantis de cumitaus e movimentus, e fintzas scéti de citadinus simplis, in solidariedadi a s'ex ferrovieri indipendentista: ex ferrovieri poita in su mes'e maju de su 2010 Bellomonte est stetiu lissentziau senz'e preavisu de Trenitalia. Unu provedimentu previdiu scéti in casu de cundenna difinitiva.
Mancai su lissentziamentu e is duus annus de presoni Bellomonte no mollat e serrat aici una lítera mandada a is indipendentistas atobiaus in Tièsi su 27 e su 28 de su mes'e arbili: "Depeus sighiri a lotai - si ligit in su scritu - po cussa sarda rivolutzioni chi tanti àterus, impari a Giuanni Maria Angioy s'ant inditau de portai a cumpridura […]".
E bosàterus ita ndi pensais?

Scàrriga custa nova

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags

Chistionis e opinionis

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

Commenti

"Est possíbbili chi una personi potzat passai casi duus annus de sa vida sua in is presonis italianas po mori de acusas senz’e nisciuna reprova cuncreta?". Respondu: In Italia custu est possibili.

Apu "ascurtau" s'artículu, m'at cummoviu. Mi seu acostau a su movimentu a Manca un'annu fait po solidariedadi a Brunu, chen'e ddu connosci e chen'e connosci nisciunu de s'organizatzioni e apu scobertu unu grupu de personis de coru bonu e schettas, chi no s'arresparmiant in nudda po sa dignidadi de sa própriu terra.

Apu participau a is udiéntzias poita oliu portai sa soliedaridadi fisica mia a una personi chi sciu chi iat ai fatu sa mantessi cosa po calisisiat personi suttaposta a is angarias chi issu at sopportatu.

In custus mesis apu cumprendiu cussu chi no furiu ancora arrennesciu a biri, sa malesa de is grupus giuditziarius e opprimidoris de su Stadu italianu e cussu chi funt stetius capassus de fai cun s'iscopu de ghetai ludu e umbras asuba de s'indipendentismu e asuba de chini lotat po sa giustitzia sociali. Brunu, chen'e ddu olli, est símbulu de cussu chi s'Itàlia est stetia capassi de fai a is sardus. Operatzionis chi no funt acabbadas cun s'acanarjada de unu de is babbus de su movimentu ma chi funt sighias - totu a una tirada cun s'aggraviosa e impunia operatzioni Arcadia de su 2006 - profitendi de calisisiat ocasioni chi teniat in su coru su possíbbili e perigulosu acàpiu tra is fortzas traballadoras o profitendi de eventus chi iant ai possiu creai su casu ingíriu a sa figura de su liberadori giuditziariu de turnu. Un'onestu e giòvanu traballadori sardu chi andat a protestai civilmenti po sa dignidadi de s'esisténtzia sua est stetiu arrestau e arregalau a s'opinioni púbblica comenti un'arrabbellu perigulosu chi est a su costau de s'organitzazioni. Un'eventu abruxadori (fattu de chini e poita no si scit) est stetiu manigiau cun abbilesa de s'informatzioni favoràbili a su Guvernu po ammostai comenti responsàbilis, simpatitzantis o militantis de s'organizatzioni. In totus is frimmadas chi s'organizatzioni at fattu in is comunidadis sardas is fortzas de politzia circànt de fai su desertu ingíriu ingíriu a is eventunt faendi a timi a is amministratzionis.

Impitai sa galera, s'ameletzu e sa timoria po circai de scontroriai istàntzias chi no si podint prus allupai no fait torrai agoa, fait benni su pilu ritzu po s'auséntzia de seriedadi e onori de chini iat a depi essi un'òrganu giustu e impegnau in sa seguresa de is citadinus, aintru de unu stadu democràticu e uniu tra is cumponentis de su territòriu chi olit avalorai.

Ma chini lotat po sa liberatzioni de sa Sardigna at cumprendiu beni ita siat s'Itàlia e comenti si movint is incarrigaus e complicis de su centralismu.

Tengu una cosa de nai puru a is indipendentistas chi si cuant po timoria e meru stillu de iscrizeniadura mercantili in tosconosas banalidadis "valoriali", de unu totu ignoradas de is cumportamentus personalis e de is grupus dirigentis: pretèndiri de un'organizatzioni chi si movit a sa luxi de su soli de si declarai acanta de custas banalidadis est aguali a su cumportamentu míseru de is òrganus giuditziarius chi ant ricatau Bruno Bellomonte in presoni, pedendiddi de si pentiri.

Pentiri po ita? Po essi liberus? Po essi un'indipendentista e po lotai po sa giustitzia sociali? Brunu est in presoni de 23 mesis e po sa segundha orta, chen'e provas, impitau comenti esémpiu po tutu cussus chi s'acostant a su movimentu de liberatzioni.

Dognunu si fatzat su própriu esamu de cuscéntzia asuba de su cuncetu de "libertadi" po su cali lotat e fatzat is cosa cun seriedadi o, assinuncas, si citat.

Sigu custa storia de su 2009, e ancora oi no tengu paxi, no cumprendu una malesa aici manna... Po mei custu est unu sequestru fattu a chini s'est sempri dimustrau acanta de is prus debilisi, fattu a chini no est sardu ma est prus sardu de is sardus sa storia allegada po issu ca s'est ammostau un'omini chi tenit sa terra nostra in coru. Brunu Bellomente LIBERU!

si cheren segare sas ancas a s'indipendentismu, mezzus chi si ponen in conca chi no bà "presone o galera chi serret" su disizzu de libertade de su populu Sardu...Bruno liberu, indipendentzia!

bo... chi no s'agatat s' apparecchiu radiocummandau, no agattant armas... ddouìi funtis fetti inqueddus de tellefonada ghettaus appari, no point arrestai un ommini po "reato d' opinione"!

po custu stadu seus tottus potenzialis terroristas, is indipendentistas, is chi fueddant de signoraggio, is chi fueddant de "scie chimiche e progetto haarp", is chi ollint biri craru me is appaltus pubblicus, seus tottus rivolutzionarius latentis... no seus fetti omminis!