S'istòria de Nicolau. Unu disterrau chi tenit su disìgiu de torrai in Sardigna a fai calencuna cosa po sa terra sua

23 Maggio 2013
Image
logo-ras35-1024x257.jpg

(In Tempus de crisi) – Casteddu, 23 de su mesi de maju - Laureau in su 2005 in s'Universidadi de is Istùdius de Casteddu, in Chìmica e Tennologias de Potecaria, Nicolau, classi 1979, fueddendi de is istùdius fatus si contat ca su cursu pigau est desitotu iscapiau de su mundu de su traballu industriali, comenti imbecis iat a fai pentzai su nòmini de su mantessi caminu de laurea, chi est orientau po su prus a is fainas universitàrias, e chi imbecis no tenit nimancu unu cuntatu pitiu cun is aziendas de su cumpartu de sa potecaria. Su piciocu de Aristanis endu isperimentau s'ambienti de traballu de s'universidadi in is mesis de sa tesi isperimentali, endu tastau is problemas organizadoris, económicus e de traballu, pigat su determinu de circai una solutzioni diversa chi no fessat acapiada a unu tempus benidori càrrigu de dudas. I est aici - afirmat -: "ca giai un'annu primu de sa laurea cumentzu a sighiri in su web unus cantu de aziendas de potecaria e a pigai cantu prus iscedas possìbilis. Bengu a isciri chi ddoi funt fainas, cumpetèntzias, arrolus chi deu no iu mai intendiu, ma chi aparentementi abisongiànt po un'insertamentu in cussu ambienti". "Pigau su tìtulu - sighit - comenti medas sardus, apu provau a circai traballu in Sardigna, ma deu puru comenti a issus apu agatau scéti ecas serradas o propostas de traballu a gratis, cun s'ispériu scèti de biri calencunu soddu a pustis de un'annu o de prus puru". Ma su piciocu de Aristanis po s'artivesa sua, po s'amori chi tenit po sei, e in nòmini de is sacrificius fatus no at atzetau totu su chi a dolu mannu est divendada un'impunnada chi su prus de is personis agradessit comenti sorti inevitàbili. "No est aici po mei - si marcat - i est po costu ca m'arrebellu e detzidu de lassai sa Sardigna e de movi in Milano po fai unu master in Management Sanitàriu chi castiàt a is aziendas de potecaria e a is ispidalis, po integrai aici s'amaistramentu miu cun cursus de ecunumia sanitària, amàniu aziendali, information technology, gestioni de is processus, programatzioni e controllu. Unu mundu nou a petus de su chi apu biu in s'Universidadi". Is caminus de annestru isceraus de Nicolau dd'ant permìtiu puru de fai unu stage in sa Clinica Lai de Casteddu e de ddu fai torrai in Sardigna agiudendiddu a cumprendi mellus duus processus internus: sa radiologia e is laboràtorius de anàlisi. Ma sighendi su chistionu ndi bessit a pillu ca in custa istrutura puru no ddoi furiat traballu e ca totu si moviat sèmpiri cun sa mantessi mùsica, su piciocu depiat traballai chentza de biri dinai e fortzis s'annu infatu iat ai potziu gosai de un'eventuali paga. "No nci apu pentzau unu segundu a nai ca no - si pretzisat - puru poita sa diri primu iu tentu una proposta de s'ispidali de Lodi. Furiat su mesi de martzu de su 2007. Tempus de arregulai is pràtigas e de m'organitzai, e s'8 de su mesi de maju incumentzu su primu traballau pagau de sa vida mia". Su de s'aristanesu furiat unu cuntratu co.co.co, est a nai: nudda ferias, nudda diris po maladia, nudda medas àteras cosas. Ma furiat cuntentu su pròpriu. Fadiat cosas desintotu diversas de is chi bistiànt su caminu universitàriu suu, fadiat difatis su Cuntrollu de Gestioni. Gestionis datus de is fainas de s'ispidali, budgetig e trasmitidura datus a sa regioni Lombardia. "Pentzau ca sa cosa no teniat sensu meda - afirmat - e pentzau puru ca su caminu pigau furiat istraminciosu, ma furiat puru s'ùnicu traballu chi teniu". Sighendi a allegai cun nos Nicolau si narat ca dd'iat essi praxu a traballai in d-un'azienda de potecaria e imbecis s'agatàt a traballai in d-un'ispidali innoia est abarrau duus annus. Is contus no torrànt, i est aici chi su piciocu at circau de si torrai a insertai in su cumpartu de sa potecaria, ma sa cosa no est stétia po nudda simpli, comenti si narat issu etotu. Is aziendas, difatis cumentzànt a ndi liai postus de traballu e a betiri sa Produtzioni e sa Circa e s'Isvilupu, is prus carus, in is istadus de levanti, lassendu in itàlia scéti sa perra cumerciali, est a nai, sa prus barata. Su piciocu de Aristanis no mollat e arrennescit a tenni una proposta in d-un'aziendedda de omeopàticus. Innoi si pinnicat is manigas e traballat a sa perra normativa de is medicamentus e a su materiali de isceda e de su monitoràgiu de s'atividadi de is informadoris de potecaria. Abarrat innoni puru po duus annus. Ma su cumpartu omeopàticu est scéti una percentualedda de su mundu de sa potecaria, su piciocu teniàt abisòngiu de fai tambeni esperiéntzia, po essi sèmpiri prus competitivu in su mercau. I est aici chi in su mesi de maju de su 2011 incumintzat a traballai in Bergamo, mancai sigat a bivi in Milano. Nicolau ingunis traballat in d-un'azienda biotech. Un'ambienti giòvanu, interessanti, unu logu innòia is chi funt is cumpetèntzias suas diventant diaderus meda ténnicas e ispecìficas. "In totu custu - sighit su contu - fàtiga meda, sacrificius, arriscus, pagu dinai, ma s'ispériu de arregolli luegus is arresurtaus. Prus de una bia m'est artziada sa disinganesa, ma tengu su cumbincimentu de podi arregolli cantu primu is frutus de su chi apu arau". Su tìtulu pigau at lassau a Nicolau chentza de fai nudda. Est stétia difatis s'abiléntzia chi tenit de s'arrangiai chi dd'at portau a faci de unu presenti innòia podit fai puru is cosas imparadas in su caminu de istùdius suus, mancai, si pretzisat: "sa laurea no m'at obertu nisciuna enna, no m'at agiudau a afrontai mellus su mundu de su traballu e no m'at fatu cunformau a custu mundu. Seu cumbintu, po comenti soi, ca chentza de laurea puru ia ap'ai agatau su pròpriu s'arruga mia". Arrexonendi de Sardigna e de is problemas chi ferrint a unu laureau sardu su piciocu de Aristanis si narat ca po issu is arragus funt donaus de unu cuntestu innòia su concetu de traballu est capassu chi siat atesu meda de su chi iat a andai a fai unu laureau agoa de su caminu fatu. "Unu laureau sardu - s'acrarat - bivit in d-un'ambienti prenu de disconsolu, innòia s'agatat ingiriau de esempius de su mundu de su traballu chi no funt bellus po nudda" e sighit: "is chi lassant sa Sardigna s'agatant a si depi cunfrontai cun contestus e andamentus de traballu diversus medas e de su totu disconotus. Sa percetzioni est sa ca su Sardu partit cun d-una marcia de mancu, e depat curri meda de prus po sighiri su passu de is àterus". Fueddendi de is bisus po su tempus benidori, Nicolau si contat de tenni progetus medas chi mudant a lestru, e afirmat: "tengu su disìgiu de torrai in Sardigna. S'idea de fai calencuna cosa po sa terra mia no mi lassat mai. Calencuna cosa chi mi fatzat essi fieru de mei chentza de depi renuntziai a sa marolla a su chi seu lompiu cun fatiga".

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda© RIPRODUZIONE RISERVATA

In tempus de crisi

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R. 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

Image
Regione Autonoma Sardigna