Europeas 3 - In Sardigna su Pd de pagu in suta de Fdi

24,77% contra a su 24,16%
11 Giugno 2024
eligendo sardegna europee

Sa vitòria de Fratelli d’Italia in Sardigna - in contu de europeas - est prus limitada cunforma a su datu istatale. Su partidu de sa presidente de su Cussìgiu est primu cun su 24,77%, ma su Pd, cun su 24,16%, non nch’est a tesu meda. Fatu-fatu b’amus su partidu de sa presidente de sa Giunta Alessandra Todde (M5s) colende·nche su 16 (mancu su 10 in totu Itàlia) e s’alleàntzia ruju-birde cun prus de su 10. Fintzas sa lista de Santoro nch’est belle a su tantu de su 4%. Unu datu. duncas, chi si diferèntziat dae su “nazionale”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA