Master and Back. Sa Cgil dinunziat is tardamentus e su pagu dinai donau

24 Fiàrgiu 2010
(IlMinuto) – Casteddu, 24 de su mes''e fiàrgiu - "Is tardamentus de su progetu Master and Back chi teniat comenti forza sa torrada de is giòvanus in Sardigna e s'intrada insoru in su mundu de su traballu arriscat de essi annullau". Est cantu afirmat cun d'unu comunicau sa segreteria regionali de sa Cgil sadra. "Sa Cgil dinunziat is tardamentus de sa burocrazia e, prusatotu, ponit in evidénzia ca po su progetu esti stetiu donau pagu dinai. Iant a podi essi escludius medas giòvanus chi ant participau a su Master and Back própriu cun s'ispériu de podi cumenzai a traballai innoi comenti promítiu".
De sa Cgil benit puru una crítica manna a su procedimentu de su finaziamentu de is progetus. "Su critériu sceberau po su finanziamentu de is ammaistramentus, s'órdini cronológicu de arribbu de is domandas - spiegat sa Cgil - est asssurdu: totus is giòvanus chi si funt formaus a foras de su stadu cun su programma Master and Back tenint su diritu de depi traballai comenti previdiu de su progetu". Po is tardamentus de su Master and Back esti stetia puru presentada un'interrogazioni in Consillu regionali (primu firma cussa de Mario Bruno de su Pd).
© RIPRODUZIONE RISERVATA