Ex Arsenali de Sa Maddalena: sa Regioni pigat 60milla eurus de afitu, ma ndi pagat 500milla de Ici

25 Martzu 2010
(IlMinuto) - Casteddu, 25 de su mes''e marzu - "Est una cosa foras de contu ca sa Regioni Sardigna pighit un'afitu de 60milla eurus po amministrai s'ex Arsenali de Sa Maddalena e ndi depat pagai 500milla de Ici". Est cantu denunciat una declarazioni de is esponentis de su Pd Giulio Calvisi e Pierluigi Caria. Is duus esponentis democraticus ant portau sa chistioni in Parlamentu e in Consillu regionali, cun sa presentada de un'interrogazioni apretosa.
"Su Presidenti de su Consillu e su Presidenti de sa Regioni - ispiegant - aclarint custa cosa".
"Giai pensaiaus ca fessat tropu pagu  - aclarant Calvisi e Caria - un'afitu de 60milla eurus a s'annu de pagai a sa Regioni po 40 annus. Immoi sa cosa est ancora prus assurda, (...) in pràtiga sa Regioni Sardigna dogn'annu at a depi pigai de sa Mita Resort scéti 60milla eurus po s'afitu de totu cantu su logu e nd'at a depi ispèndiri 500milla po is pagamentas: una pérdida de 440milla eurus e totu custu po fai onori a un'Acórdiu cun d'unu sugetu privau, Acórdiu chi no esti stetiu fattu nemmancu de sa Regioni Sardigna, ma de un'ateru sugétu: sa Protezioni Civili".
"A custu puntu - concluint - est necessàriu aclarai custa cosa una borta po sempiri. Comenti parlamentaris sadrus e comenti consilleris regionalis de sa Sardigna pedeus cun d'un'interrogazioni apretosa a su Presidenti de su Consillu e cun d'una a su Presidenti de sa Regioni de aclarai si e cun calis modus sa Regioni Sardigna esti diventada parti de s'Acórdiu de su 9 de su mes''e làmpadas de su 2009 tra sa Protezioni Civili e sa Mita Resort".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags
g8