Master and back: at essi donau su dinai po totus is back

9 Martzu 2010
(IlMinuto) - Casteddu, 9 de su mes''e marzu - Su Comitau Master and Back at cumbinciu su Consillu regionali. Cun d'unu odg unicu - aprovau cun 56 votus a favori e 8 rinúnzias a su votu - s'assembrea de via Roma at decídiu de donai su dinai po totus is back e po totus is ammaistramentus e s'alta formazioni artistica e musicali. Una decisioni "una tantum" e bàlida scèti po su bandu de su 2009. S'odg impignat difatis sa Giunta regionali "assegurai una borta scéti su dinai po totus i back (...) de su programma 2009, chi funt in cursu in custu momentu, e a fai unu pranu po su Master and Back po diversu annus". Sa decisioni previdit puru "una fasi de osservazioni chi tengat comenti iscopu unu giudíziu de méritu e a aprontai is risorsas po aumentai su pranu de finanziamentu".
© RIPRODUZIONE RISERVATA