Sanidadi: Usb Sardigna: “In su Brotzu unu bandu nou de unu millioni de euru po pigai interinalis. A foras su Cummissariu Garau”

2 Mese de idas 2010
Image
oss_interinali-150x150.jpg


(IlMinuto) – Casteddu, 2 de su mes''e paschixèdda - Sa Giunta regionali "lissentzit" a su Cummissariu istraordinàriu de s'ispidali Brotzu de Casteddu, Antonio Garau, e ndi liit su bandu nou po sa furnidura de traballu interinali in sa mantessi istrutura. Est custu cussu chi pedit s'Usb Sardigna a s'assessori de sa Sanidai, Antonello Liori, a pustis de is fattus de is últimas diris. Su sindacau de basi denunciat sa pubblicatzioni de unu bandu nou de unu millioni de euru po pigai traballu in afitu. No scéti, segundu cantu nau de Usb, s'ufíciu delíbberas de s'ispidali no iat ai permitiu de intrai in is documentus chi pertoncant a su traballu interinali. "In s'atóbiu de su 18 de su mes''e totussantus de su 2010 cun su cummissariu Garau - si ligit in d'una nota - su cumitau art. 97 e sa Usb ant dimandau de podi controllai is atus. Su cummissariu s'at mandau in s'ufíciu delíbberas, chi s'at impostu de formalitzai sa dimanda, neghendusì s'intrada e donendusì unu númeru de fax faddiu. A oi no s'esti stetiu possíbbili perificai is atus amministrativus [...] is bandus de apaltu de traballu interinali e cantu s'est ispendiu po custus. Ita nai? Custa est craresa?".

E comenti spiegai s'avisu nou de unu millioni de euru? Custu bandu contraixit cun craresa a is fueddus de s'assessori de sa Sanidadi Antonello Liori: "S'indicu miu a is Cummissarius de sa Asl 8 e de su Brotzu – iat nau calencuna diri fait su rapresentanti de sa Giunta - est cussu de pigai po su prus de is graduatórias finaschì abarrant bàlidas e apu otentu s'asseguratzioni chi at essi aici".

"Custu bandu - concluit Usb - si lassat a buca oberta. Est necessàriu de dd'accabbai cun su traballu interinali senz''e modu e manera, siat donau traballu beru a is idóneus, chi fatuvatu funt presentis in prus de una graduatória de cuncursu".© RIPRODUZIONE RISERVATA