Binti consilleris regionalis de mancu. Rispàrmiu o truncadura de sa democratzia?

29 Martzu 2011
Image
logoregione-SARDUesploso14-300x112.png(Chistionis e Opinionis) - Casteddu, 29 de su mes''e martzu - Ammenguai a su númeru de is consilleris regionalis de sa Regioni Autónoma de sa Sardigna de 80 a 60. Est cantu proponit una delíbbera aprovada in is diris passadas de sa Giunta regionali. S'aprou de custa proposta de mudífica a s'artículu 16 de su Statutu ispeciali de sa Sardigna iat a podi portai diaderus a un'irminorigamentu de is privilégius de sa "classi política"? O cussu chi si progetat est unu "tàgliu de sa democratzia" a is pabas de is minorias políticas? Sa Giunta regionali, in concretu, proponit su tàgliu de 20 consilleris regionalis, cun d-un'irminorigamentu de is "costus de sa política". Ma sa delíbbera no previdit nisciunu tàgliu a is pagas arricias de is eligius in s'Assembrea regionali de bia Roma. Po su presidenti de sa Giunta regionali Ugo Cappellacci "sa proposta est unu primu indicu cuncretu chi intrat in su dibbàtidu imbusticau e mannu meda de is riformas e in sa chistioni de s'irminorigamentu de is rapresentantis chi si podint eligi". Sa Cummissioni Autonomia in Consillu regionali dda pensat diversamenti e cumbidat a sa Giunta e a is partidus políticus a torrai agoa. Su presidenti de sa Cummissioni Autonomia Paolo Pittalis (Pdl) e su vicipresidenti Tarcisio Agus (Pd) ammentant cun d-una nota de imprenta chi s'argumentu tratau n.41, aprovau de su Consillu regionali in su mes''e totussantus, donat a sa Cummissioni Autonomia su cómpitu de s'ocupai de s'irminorigamentu de is eligius. Pittalis e Agus cumbidant duncas a is partis políticas e a sa Giunta regionali a suspèndiri dógnia iniziativa autónoma in matéria de riformas. Cuntrària a s'irminorigamentu de su númeru de is consilleris regionalis est invecis Claudia Zuncheddu. Cun sa proposta de lei 206 sa consillera regionali indipendentista proponit unus cantu normas po s'irminorigamentu de is costus de sa política "a fac''e sa crisi económica chi est trumbullendi meda a sa sociedadi sarda". Sa proposta de Zuncheddu narat de ndi liai su 50 po centu de is pagas arricias de is consilleris e de ndi liai puru àteras régulas chi iant a podi portai a su rispàrmiu de casi 7 millionis de eurus a s'annu. Su 3 po centu de totu sa finatziaria de su 2010. Sa rapresentanti indipendentista perou narat nou a s'irminorigamentu de is eligius. "Cun sa proposta de sa Giunta - narat Zuncheddu - si ndi liat sa rapresentàntzia in sedi istitutzionali a is minorias políticas chi funt meda presentis in su territóriu nostru e chi funt parti de s'istoria de su pópulu e de sa natzioni sarda".


E bosàterus ita ndi pensais?


Scàrriga custa nova


Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chistionis e opinionis

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

Commenti

Submitted by Flavio (not verified) on Tue, 03/29/2011 - 13:56

Permalink

dos deppiant'ere postos tottus a piccae a sutt'e su sole a mesudie in su mese 'e austu!!! oppuru a marrae cun d'unu marrone curthu curthu po ddis fae frittie'ene sa schina!!!

Submitted by il minatore rosso (not verified) on Tue, 03/29/2011 - 14:47

Permalink

Deu dus'emmu a mandai tottus a traballai in miniera,po biri commenti si faidi a gualangiai su dinai cun onestadi. Brigungia!!!!!!!!

Submitted by Tomaso (not verified) on Tue, 03/29/2011 - 15:44

Permalink

Deu da pensu cumenti sa Zuncheddu. Esti mellus a ndi liai su 50 po centu de is pagas arricias de is consilleris e de ndi liai puru àteras régulas chi iant a podi portai a su rispàrmiu de casi 7 millionis de eurus a s’annu. In custa manera non si ndi liat sa rapresentàntzia in sedi istitutzionali a is minorias políticas chi funt meda presentis in su territóriu nostru e chi funt parti de s’istoria de su pópulu e de sa natzioni sarda. Sa Giunta Regionali non deppiri cambiai sa decisioni de su Consillu regionali chi donat a sa Cummissioni Autonomia su cómpitu de s’ocupai de s’irminorigamentu de is eligius.

Submitted by mario (not verified) on Tue, 03/29/2011 - 19:28

Permalink

Sa chistioni mi pariri de una semplicirari, bastara chi is consilleris in prusu, torrenti de aundi di funti arribausu.

Submitted by Noemi (not verified) on Wed, 03/30/2011 - 12:04

Permalink

Mellusu meda cussu chi adi nau sa Zuncheddu segundu mei, e ita ei? Non di praxidi a di ndi liai su dinai a custusu?

Submitted by tzia mundicca (not verified) on Wed, 03/30/2011 - 17:30

Permalink

Seu de accordiu meda cun cussu chi narada sa Zuncheddu, poitta ridurri is conzillerisi olli nai incruzzai sa democratzia e lassai in vida is partitusu mannusu, deu creu chi siada mellusu ridurri, cumente narada sa Conzillera regionali Claudia Zuncheddu, is costusu de sa politica. Sa Zuncheddu iada presentau in su conzillu regionalli una proposta de lei po sa riduzioni de is costusu de sa politica....qustu si deppidi fai in democrazia, desinunca po mei esti fascismu!

Submitted by peppeluisipala (not verified) on Sun, 05/08/2011 - 11:23

Permalink

‎...imbetzes ,como sos chi abarrant,...
ant a tenner su segiu pius mannu,...
e sa baronia issoro,...
diventat pius manna e...
torrant pustis,a s'aumentare s'istipendiu...

Submitted by peppeluisipala (not verified) on Sun, 05/08/2011 - 11:28

Permalink

...ancora cascia integratzione,...
ma cando est chi s'abidznt custos "" obrieris "" chi los sunt leende po su culu ???
Cun totu s'esperientzia chi narant de tenner,...
no ischint chi cussas fabricas,segundu su cuntzetu capital-liberista sunt tropu caras a las mantenner ???
Po issos est mendzus traferrer.che totu in cussos istados ue sos obrieris non costant nudda,...

Submitted by peppeluisipala (not verified) on Sun, 05/08/2011 - 12:10

Permalink

...sos obrieris de s'euroallumina e ditas similes,...
sas chi ant incuinadu su logu in totu custos annos,tantu po los agatare innantis,...
tiant dever pessare de proponnere,e lotare po fagher sas bonificas de cussos tretos e logos...
Gai faghinde,si tiant ponner a daennantis e riservaresi po issos e po sos fidzos,...
minimu 30/50 annos de tribagliu,...
In'un'atopu ch'amos tentu in Casteddu su 17 de martu,po protestare contra sos afestamentos fatos in ocasione de sos chentuchimbant'annos de cust'istadu fasullu,frassu, derrutu,e prossimu a s'isfasciu pius totale,...
amos propostu a cussos obrieris chi inie protestiant,aboghinaiant,e pistaiant su cascu a terra e sonaiant cuss'ordindzu africanu giamadu "" vuvuzela "",...
chi cheriant "" lavoro "",...
poite non bortaiant su "" pedire issoro"" de tribagliu,...
in "" pedire bonifica de sos terrinnos"",...
incuinados a inghiriu de sos territorios de sas frabicas e de sas biddas ue custas sunt...
Nos at fatu a cumprender chi a issos de su risanamentu non lis importaiat nudda,...
cheriant "" lavoro "" ...
Pessare a su malu ,narant siet pecadu ma...
bortas meda est pessare su dzustu...
tando, soe, e semus liberos de cumprender chi "" risanare o bonificare "" ...
cheret narrer tribagliare meda e in manera pesante e continuativa...
imbetzes "" lavoro "" massimu in cussos setores comente cussos in odzetu,...
bidinde comente sa cosa est andende,...
cheret narrer non fagher nudda o cuasi,...
tribagliare onnia tantu,...
peroe semper assistidos e in casia integratzione...
est custu chi cherent ???
A mie custu modu de esser parassitas...
NO MI PIAGHET PO NUDDA...
NDE SOE ISTRACU DE TRIBALLIARE...
PO MANTENNER IN TZITADE,...
CUSTOS CADDOS DE ISTALLA...

Submitted by Giuseppe (not verified) on Sun, 05/08/2011 - 12:20

Permalink

Seu presciau meda de biri ca meda genti dda penzada commenti mei, deu seu disterrau e intru meda in custa rubrica aici potzu scriri in sa mamai lingua sarda, Peppe ma ti parridi chi si bolint scapiai de su giogu? Custus funti faci de macusu e si bolinti mantenni in poberesa ca si bolinti arruinai po sempri, si ndi bolint liai sa Sardigna nostra amada po ponni totu su chi bolint e no bolint nudda de bellu :/