Referendum àcua: Provìntzia de su Campidanu de Mesu: "Stop a sa privatizatzioni"

26 Maju 2011
Image
ACQUA-PUBBLICA-SI.jpg
(IlMinuto) - Casteddu, 26 de su mes'e maju - Su Consillu provintziali de su Campidanu de Mesu narat de nono a sa privatizatzioni de s'àcua. Abetendi a su referendum de su 12 e de su 13 de su mes'e làmpadas s'assembrea at difatis aprovau a s'unanimidadi un'odg - presentau de su grupu comunista de sa Fds- chi proponit de insertai in su statutu provintziali s'arreconnoscimentu de su "diritu a sàcua comenti diritu umanu universali e su status de s'àcua comenti beni púbblicu". "Sa mudífica in chistioni - precisat sa nota de imprenta fatta connosci de su grupu Fds a pustis de sa setziada de su 19 de su mes'e maju - recònoscit chi sa gestioni de s'àcua depit essi fatta scéti de entis púbblicus e duncas no depit essi in manus de sociedadi po atzionis, comenti est Abbanoa etotu".
© RIPRODUZIONE RISERVATA