"Is cuadeddus de sa Jara tenint abisóngiu de agiudu". S'apellu de Fulvio Tocco

30 Ladàminis 2012
Image
Tocco.jpg


(IlMinuto) – Casteddu 30 de su mesi de ledàminis - Is cuadeddus [...] de sa Jara tenint abisóngiu de agiudu lestru. Sa Giunta Regionali ascurtit a sa boxi de is Comunus de Gesturi, Jaròi, Tuili e Setzu". Est s'apellu chi Fulvio Tocco, Presidenti de sa Provìntzia de su Campidanu de Mesu, fait a sa Ras po salvai a is cuadeddus de sa Jara. Indebilitaus meda po mori de s'asciutori sighiu chi at fertu a s'ísula. A is animabis andat asseguradau debressi sa cosa de papai netzessària po afrontai e superai sanus s'istagioni ierrili. In sa nota de imprenta fatta connosci ariseru, Tocco pretzisat ca sa Jara tenit "abisóngiu de un'atentzioni ispecifica e de unu Pranu de avaloramentu suu". Una chistioni, custa, "chi depit essi comentisiollai pigada in cunsidériu" chentza de trascurai su fatu ca "Is entis de logu chi ndi tenint sa propriedadi, maltrataus de su sistema de is irminorigamentus de su 'patto di stabilità", no podint essi lassaus a sa sola a amparai custu beni 'naturalistico' de balimentu mannu". Un'arrichesa, in pagus fueddus, chi sa Regioni tenit su doveri de amparai imoi chi a sunfriri de s'"immobilismo" de is entis de su logu funt is cuadeddus de sa Jara puru.
© RIPRODUZIONE RISERVATA