Su Cordinamentu antifascista casteddaiu arreusat a s'iscritori Grossman

21 Maju 2013
Image
coordinamento-242x300.jpg
(IlMinuto) – Casteddu, 21 de su mesi de maju – Is istudiantis antifascistas impari a is de su Cua e a is de su Social Forum Casteddu su 19 de su mesi de maju passau ant arreusau a s'iscritori israelianu David Grossman. Un'atopu su chi at biu a Grossam cumbidau, pentzau comenti a unu pregontu chentza possibilidadi de discussioni e chentza de donai sa baga a su pùblicu de pigai su fueddu. Is antifascistas, agoa de essi stétius corrovaus de sa polima funt potzius intrai in s'àula magna de Universidadi de sa facoltadi de Istùdius umanisticus de Casteddu, in sa Duchessa, innoia s'iscritori depiat essi pregontau de sa giornalista Wlodek Goldkorn capuredatori cultura de s'Espresso. Arrenescius a intrai in d-una saba prena de genti ant isboddiau is banderas palestinesas e ant pediu de podi fai unus cantu de preguntas a s'iscritori, asuba de Nakba palestinesa, de su diritu a sa torrada de is foressius, de s'ocupatzioni militari israeliana, de s'operatzioni "Prumu Fùndiu". Una prigonta, su de su cordinamentu chi est stétia, a cantu narant issus etotu: "istraviada a s'acabu de su pregontu e chentza de possibilidadi de réplica, truessada de is aprontadoris e de unu pùblicu fanàticu e chi tzacarràt is manus" mancai su chistionu de Grossman apat pigau trassas pagu bellas - acrarat sa nota de imprenta - chi "oi puru (19 de su mesi de maju n.d.r. ) at negau su drama palestinesu e sa beridadi". Comenti antifascistas, antiratzistas e duncas antisionistas - pretzisat su comunicau - "arrefudaus sa dòpia legislatzioni introdùsia de s'Istadu israelianu po fai dannu a su pòpolu palestinesu; is bumbardamentus foras de contu, is arrastellamentus a su noti e is presonias aministrativas de is calis funt malasortaus is prus piticus puru; s'imbragu de Gaza, s'ocupatzioni militari israeliana e sa cunditzioni de apartheid innoia s'agatat obrigau su pòpolu palestinesu acanenciau de dògnia diritu suu.Arrefudaus su fàbricu de su muru cun su cali s'istadu israelianu s'alladiat in is territòrius palestinesus cun d-unu critériu de 'tretu vitali'; is sistemas grais de cuntrollu e is check points. Arrefudaus su chi fatepari s'amostat comenti un'operatzioni bera de nidesa de sa ginia a iscramentu de totu unu pòpulu". Est po custas arrexonis ca su 19 passau su cordinamentu at bòfiu denuntziai s'operatzioni móngia chi bit intrai sa polìtica israeliana in Casteddu puru, biu ca s'iscritori - marcant is antifascistas - "est stétiu favoràbili a s'afracamentu israelianu in Libano in 2006, a s'operatzioni Prumu Fùndiu asuba de Gaza in su 2008-2009 e biu puru ca est anemigu de su diritu a sa torrada, farovàbili a sa solutzionis de is duus istadus e acotzadori de s'ocupatzioni militari". "S'iscritori israelianu - sighit su documentu - s''ùnica cosa chi fait est lamai sa paxi e, in su mantessi tempus negai totus is cunditzionis chi dda iant fai possìbili".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags