Documentu votadu in Bilartzi dae s'Assemblea Generale Indipendentista

10 Cabudanni 2013


Documentu votadu, in duas votatziones diversas e cun una majoria manna meda, dae s'Assemblea Generale Indipendentista chi s'est addobiada in Bilartzi s'8 de cabudanni de su 2013.


Votatzione 1 S'Assemblea de s'8 de cabudanni de Bilartzi pensat chi siat pretzisu de fraigare unu fronte indipendentista pro sas eletziones sardas de su 2014, comente passàgiu fundamentale pro sa fraigadura de unu progetu de liberatzione natzionale e sotziale in sa Terra nostra, abertu a totu cussas fortzas polìticas, sotziales, intelletuales e econòmicas chi cumpartzint unu programma de indipendèntzia cumprida.


Votatzione 2 S'Assemblea Generale Indipendentista s'at a organizare in sos territòrios in manera democràtica e partetzipativa, formende comitados provintziales, pro fraigare totu paris su programma, chi at a èssere pensadu pro sos bisòngios reales de su pòpulu sardu. Sighende su matessi critèriu partetzipativu e democràticu ant a èssere iscritas sas listas eletorales e seberadu su candidadu Guvernadore.Sos comitados territoriales sunt abertos a totu sos chi assegurant de leare parte abberu a sas fainas polìticas, chi sunt de acordu cun sos iscopos generales de custa Assemblea e chi pagant una cuota mìnima pro agiudare a chitare sos gastos de sa campagna eletorale. Sos comitados, a segunda de sa mannària issoro, ant a elègere sos delegados pro su Comitadu Natzionale, chi s'at a addobiare periodicamente. Sos delegados ant a pòdere èssere cambiados semper dae sos Comitados Provintziales, si no ant a fàghere su dovere issoro. Su Comitadu Natzionale, sighende sos inditos de sos comitados provintziales, at a arresonare in custu òrdine, de custas chistiones: 1)Programma eletorale; 2) Eletzione de s'Esecutivu Natzionale (formadu dae sos delegados chi ant a faeddare in pùblicu e cun sos mèdia; 3) Candidadu Guvernadore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA