“Piessinnus me in sa scridura de Antoni Cossu in Mànnigos de Memória”

22 Onniasantu 2013


S’autori

Antoni Cossu nàscidi a Santu Lussurzu in su 1927, fàidi is scolas superioris in Aristanis e si pìgada sa laurea in Lìteras in s’Universidadi Stadali de Milanu e innoi, ingudheni, in Cuntinenti, atóbiada e cannoscidi a Adrianu Oliveti, industriali studiau meda e dimugràtigu ki ìada donau inghitzu a su Moimentu de Cumunidadi, Antoni Cossu abàrrada trabballendi cun custu de sighiu po cincu annus a Turinu e Ivrea. Custu moimentu si fudi cuncordau fintzas is Editzionis de Cumunidadi po prentzai giorronalis e lìbburus, e medas in cussus’annus, Antoni fùrriada in Sardìnnia in su 1959 e cun Dedegu Are e Arbertu Maister incumìntzanta totu unu trabballu sotziali e curturali in sa cussórgia issoru e dhu testimóngiada su lìbburu Otonumia e solidariedadi in su Montiferru. Intzaras brìntada a trabballai cumente a dirigenti in s’arregioni sarda in su tzentru de sa programatzioni innui atóbiada àteras personis prenas de interessus pulìtigus e de gana de trabballai in su sotziali.


In su 1967 pùbrigada su primu arrumanzu cosa sua Is fillus de Perdu Paulu, cun sa domu prentadora de sa Valleki, ki esti sa matessi domu prentadora, in cuddus annus, de Batore Cambosu po su lìbburu cosa sua Meli marigosu. Antoni Cossu po i custu primu lìbburu bincìdi su prémiu Gràtzia Deledha. In su 1969 sèmpiri po sa Valleki pùbrigada su segundu lìbburu S’arriscatu. Cust’arrumanzu esti torrau fintzas in lìngua ingresa: The sardinaian ostage, Isabel Quigly, London, Hollis & Carter, 1971.Ma a Antoni Cossu “scéti” custu no fudi bastanti e in su 1975 ndi pèsada su giorronnali S’aruta de sa pìbera ki esti una minera po is peleas intelletualis, sotzialis e tzivilis, innui si dònada boxi e logu a medas scridoris noedhus: in sa poesia, in sa lìngua sarda, in sa curtura de sa cussórgia locali e de intru de sa Sardìnnia, ai lìnguas de minoria e de is àteras Natzionis Oropeas. Custa arrivista béssidi po bintotu annus.


Po un’ómini de aici, de custu importu mannu meda, e meda acapiau a totu is caras e is oras de sa vida sotziali e curturali de sa Sardìnna, no dhi podìada fadhiri de pùbrigai arrumnazus in lìngua sarda, aici bieus Màndhigos de memòria bessiu in su 1984, ma ki ténidi arrastus a partiri de su 1978 cumenti scridi Antoni Cossu etotu in s’ùrtima pàgini de su matessi arrumanzu. S’àteru trabballu scritu in lìngua sarda A tempos de Lussurzu esti prentzau in su 1985 e torrau fintzas in lìngua Cadelana: Al temps d’en Luxori, torrau de Antoni Arca, Tàtari, Edes, 1992, custu esti unu trabballu tiatrali. Is poesias in duus lìbburus Is montis nàranta de abarrai de su 1987, e is contus Su bentu de su 1993. Antoni Cossu esti stétiu scridori, poeta, girronnalistu e editori ma s’imprus esti stétiu una personi de sensibbilidadi meda meda, ma cundia perou cun sa crìtiga serrada, arrisulana e befìana contras de su poderi e s’aministradura de sa cosa pùbriga de Sardìnnia tzeraca de cudha Cuntinentali de is sercheterias de is sercheterias de is partidus, totus, italianistas. Antoni esti stétiu fintzas fundadori de s’arrivista Su Buginu, Su Montiverru, e adi scritu meda in s’Unioni Sarda, Iknusa, Natzioni Sarda, Sardìnnia, Cumunidadi, Prospetus, Dusmesis, Kistionis, Provas, Bixinaus, Canal, Natzionalia… etc.


S’ùrtimu arrumanzu de Antoni Cossu esti stétiu Su bisu svanessiu bessiu in su 2002, unus cantu mesis prima de si morri s’annu etotu.


francudefabiis


© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags