Po su Fronte Indipendista Unidu, sa polìtica depit essi populari e a su serbìtziu de is tzitadinus

6 Mese de idas 2013
Image
Fiu-298x300.jpg


(IlMinuto) – Casteddu, 6 de su mesi paschixèdda - In d-unu dossier de 70 pàginis, sa candidada de su tzentru manca Frantzisca Barracciu iscabulit is spesas chi ddi funt stétias batacolladas po su spriculitu asuba de su Dinai a is grupus. Sa candidada a sa presidèntzia de sa regioni acrarat ca is 33milla eurus batacollaus funt stétius impitaus po si movi in totu sa Sardigna po atopai a is eletoris, sighiri is avenimentus e is manifestadas chi pertocant a s'atividadi polìtica cosa sua. Su dossier no cumbincit a is indipendentistas de Fiu, chi cumentant: "Si pedeus si sa Barracciu tengat is notzionis elementaris de àlzebra biu ca si unu prenu de binzina costat pagu prus de 50 eurus, 2 prenus constant 100 e si faint 1.000 Km, cun milla eurus d-una média si ndi 10.000, cun 10.000 eurus 100.000, duncas cun 33.000 eurus 330 milla Km. In pagu fueddus sa Barracciu at fatu dògnia annu 110 milla Km cun d-una média de 300 Km a sa diri viagendi in is diris de festa puru" In totu funt 24milla chìlometrus s'annnu fatus cun dinai pùblicu mancai su stipendiu bellu e is indennidadis europarlamentaris. "Nos no seus marfuseris - pretzisat su Fronte Indipendentista Unidu – e no s'apicigaus a sa chistioni morali de sa sìgula acontessia, ma denuntziaus a boxi arta sa netzessidai de mandai a domu totu sa classi polìtica chi a oi at fatu dannu mannu a is interessus de sa pròpriu terra, fadendi dinai a is pabas de is tzitadinus sardus e agiudendi a custa manera sa sciàsciu de s'ecunumia nostra". Ma cali est sa solutzioni chi proponit su Fronte? Simplementi s'amenguamentu de is "stipendius de is consilleris regionalis e de supresindenti puru, cun sa formula chi sighit: 1/4 a petus de unu salàriu mèdiu (pagu prus de € 1.200 a su mesi, duncas in totu funt pagu prus de € 4.800 a su mesi) po cantu pertocat a is assessoris e a su presidenti e 1/2 po cantu pertocat a is consilleris (pagu prus de € 2.400), cun abolitzioni sighienti de is getonis de presèntzia e de sa diaria".© RIPRODUZIONE RISERVATA