Naschet su C.S.U. su Coordinamentu pro su sardu ufitziale

3 Làmpadas 2014
Image
csu-300x214.jpg
(IlMinuto) – Casteddu, su 3 làmpadas - Non si bidet unu disignu craru de programmatzione de interventos pro avalorare sa limba sarda: in Sardigna oe mancat una lege ispetzìfica pro s’avaloramentu de su sardu; mancat su Pianu triennale de is interventos de promovimentu e avaloramentu de sa cultura e de sa limba sarda cunforma a s’art. 12 de sa L.R. 26/1997; bolet annoadu s’Osservatòriu regionale pro sa cultura e sa limba sarda cunforma a s’art. 5 de sa L.R. 26/199. Pro more de una filera de cosas acontèssidas in is ùrtimas chidas est nàschidu su Coordinamentu pro su sardu ufitziale. S’obietivu est "pònnere a disponimentu de is istitutziones, de is faeddadores e de chie totu est interessadu documentos, materiales, consìgios, istrategias, fainas chi portent a un’avaloramentu beru de sa limba sarda in cale si siat cuntestu sotziale de impreu e a s’ufitzializatzione sua in s’Amministratzione pùblica, in s’Universidade, in s’Iscola, in sa Crèsia". Abertu a sa partetzipatzione e a su cuntributu operativu de chie tenet a coro sa sorte de sa limba sarda su Coordorinamentu est a disponimentu de is istitutziones chi depent pònnere cambas a una polìtica linguìstica sèria e atziva in Sardigna. Pro aprofundamentos e pro is adesiones iscrìere una e-mail a s’indiritzu: sardufitziale@gmail.com

Fotografia de Piermario. Flickr
© RIPRODUZIONE RISERVATA