Polìtica linguìstica: documentu de su Coordinamentu pro su sardu ufitziale

3 Onniasantu 2014


S’assemblea diretiva de su Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale, riunida in Santa Justa chenàbura 31 santugaine 2014, leat atu chi sa polìtica linguìstica est galu firma e chi dae freàrgiu a oe su guvernu regionale est chirchende de imbolare deghe annos de atividades positivas comintzadas cun su guvernu de Renato Soru e sighidas in sos ùrtimos chimbe annos.


Non si podet tando collaborare cun chie at custa punna e sighit a no èssere craru e a cuare sas intentziones reales in contu de programatzione linguìstica.


Su Servìtziu limba sarda est semper sena diretore, su Pranu Triennale galu non si bidet, s’Osservatòriu no est istadu cunvocadu. S’Ufìtziu Regionale de sa limba no est postu in cunditzione de traballare. S’assestamentu de bilantzu at burradu belle 3 miliones de istantziamentu blochende de fatu, pro s’annu chi benit, sa programatzione in sardu in tv, ràdiu, web e giornales, su curretore ortogràficu, sas tradutziones de òberas internatzionales, sas òberas didàticas, sos cursos de alfabetizatzione, formatzione e agiornamentu e totu sas àteras fainas.


Finas sos contributos a sos ufìtzios locales resultant bogados. Nen perunu istantziamentu nou at prenadu su capìtulu de su sardu curricolare e duncas dae ocannu su sardu at a èssere fora in totu dae sas iscolas. Non capitaiat dae su 2009.


Su CSU no atzetat sos iscòticos chi custas ismenguaduras sunt dèpidas a òbligos contàbiles. Sunt sèberos polìticos. Sa cummissione regionale segunda at retzidu su CSU, ma no at leadu initziativas pro mudare custu istadu de cosas.


S’assessora Claudia Firino at cunvocadu sos ufìtzios linguìsticos e at pedidu cuntributos e diàlogu (chi no at a mancare), ma no at galu craridu sa positzione sua in contu de istandardizatzione de sa limba sarda. At declaradu difatis chi sa Limba Sarda Comuna, standard ufitziale de sa Regione, diat tènnere sa pari dignidade cun àteras propostas non reconnotas ne ufitziales. Custa de fatu est sa negatzione de su protzessu de istandardizatzione unitària de su sardu. CSU afirmat chi est contra custa punna e chi l’at a cuntrastare cun fortza e determinu.


CSU non crèet chi una lege regionale de s’istrutzione potzat favorèssere sa presèntzia de sa limba in iscola prus de sa lege de su sardu curricolare 3/2009 pro more de farta de cumpetèntzia regionale. S’arriscat imbetzes de pèrdere tempus e derramare energias de badas in unu discussionismu tramperi. Su chi tocat a fàghere est a intervènnere a subra de s’Istatutu Ispetziale, ma non si bident initziativas cuncretas. Sa proposta de trantzire sos ufìtzios de sa limba in sas iscolas est un atu a su lìmite de sa legalidade ca sa lege 482/99 prevedit chi sos ufìtzios depent èssere funtzionantes in sas amministratziones locales e sa Regione non podet dispònnere in sas iscolas sena modìficas costitutzionales.


Sa proposta de un’albu pro sos operadores – chi no est noa – est bona, ma, sende chi sa Regione los cheret agiudare, semper chi si potzat acumprire, pro ite truncat sas integratziones regionales de su contributu ministeriale chi dant traballu a sos matessi operadores?


CSU in totu custas fainas bidet e denùntziat una polìtica contra a sa limba sarda fata a sa matessi manera de ritardu, incumpetèntzia e volontades malas no iscobiadas.


Cramat sos militantes, sos operadores, sos insinnantes, sos editores, sos intelletuales, sos tzitadinos, sos grupos, sos sòtzios, sos movimentos polìticos a sa mobilitatzione e a s’organizatzione de un’initziativa de denùntzia pro su 7 de Nadale in s’àrea de Casteddu contra custa polìtica dannàrgia. Denuntziare a s’opinione pùblica su disinnu de de-normalizare e de-potentziare sa chistione de sa limba est urgente.


Assemblea diretiva CSU


Roberto Carta, Giuseppe Corongiu, Renato Oggiano, Tommaso Bua, Maurizio Sale, Giommaria Fadda, Gianluigi Stocchino, Cristiano Sabino, Pierluigi Caria, Bustianu Cumpostu, Clara Farina, Paolo Mugoni, Lisandru Beccu, Martine Faedda, Mario Sanna, Roberto Mette, Pietro Solinas, Pitzente Migaleddu.© RIPRODUZIONE RISERVATA