Tempiu Pausania. Brigata Sassari, cittadinànzia d'onori e vinirazioni militari. Vicesindacu contr' a tutti

12 Martzu 2015
Image
brigata-sassari-tempio-300x152.jpg


(IlMinuto) – Casteddu, 12 malzu – Ghjói passatu lu cunsiddu comunali di Tempiu Pausania ha ufficializzatu la cittadinànzia d'onori a li fanti di la Brigata Sassari (152° regghjimentu). V'era d'aspittassillu propriu ill'annu di lu centenariu di chista palti di l'esercitu italianu. Tutti cuncoldi, tranne unu. La cuntrarietai è pisuta, pa l'algumentu e pa lu fattu chi lu cuntrariu è lu Vicesindacu di Tempiu e assessori a Politichi Soziali, Gianni Monteduro. Lu cuntrastu in cunsiddu è statu folti e prima di l'intelventu di Monteduro, chi spieghendini li rasgioni impruntà comu haria 'uttatu, v'era ca s'era punendi lu paltó e dagghjìa pa scioltu lu cunsiddu. In pratica, una formalitai. Da chissu momentu in poi l'intalventi hani fattu idè una bedda cantitai di patriottismo italianu chi s'è spintu finz'a all'attitudini etnichi alla gherra di li Saldi pa la palticulari rialtài socioeconomica di alléu e trabaddu di la tàrra.


Li rasgioni di Monteduro s'ho abbastanzia cunnisciuti comu altettantu lu so l'imprési più che centenari di l'esercitu italianu in Saldigna, Italia e in ghjru pa lu mundu. Rasgioni di tipu educativu, pa lu bè di li stéddi di Saldigna chi no dechini smannà in mezu a autoritarismu, sciovinismu italianu e, pa contu di chisti, una Storia altarata innariendi "valori" chi poltarani nudda di bonu alla suzietai di dumani.


No è la prima 'olta chi Monteduro pìdda pusizioni di chista pultata. Dui anni fa, illa matessi manera, cu educazioni e algumenti, s'è oppostu all'esercitazioni di la Brigata Sassari illa Pischinaccia e a tuttu lu chi in chisti casi sighi, come lizioni illi scoli da palti di suldati o li steddhi matessi accumpagnati da li mastri chi imparani comu si priparani li campi militàri a Herat e, magari, comu si poltani addananzi in pochi ciurrati li bunìfichi di Teulada, dapoi di bumbaldamenti chi sighini da cincant'anni.


Illa ciurrata di 'ènnari in Tempiu vi sarani cussì li cilibrazioni e preocuppigghja no pocu - in tempu di disoccupazioni, emigrazioni e gherri in tuttu lu mundu - l'auguriu chi a chista vinirazioni di li sassarini sighia un'impegnu custanti 365 dì a l'annu pa la cittài (Gianni Addis). Oppuru lu Sindacu Frediani chi è cunvintu chi celti paréri so "chistioni passunali" e, pa chistu, no si doariani rifirì. La chistioni, inveci, è propriu politica, scientifica e storica: lu cunsiddu comunali è, o doaria esse, un locu politicu.


Di signalà chi, puru si a mezu stampa, un altu cunsidderi di minurìa, Tato Usai, agghjà finza che dumandatu li dimissioni di lu Vicensindacu. Pa una 'olta, sindacu e magghjurìa di guvelnu hani autu l'ala manna di la minurìa timpiesa: li dui palti erani 'uniti comu no mai. Miràculi di l'esercitu italianu e dìlla pruppaganda elettorali ch'è, si po dì, intrata illu 'iu.


L.P.© RIPRODUZIONE RISERVATA