Tèmpiu: incontru cu Ambiente Italia. Nuitai e dubbi

8 Maju 2015
Image
ex-genesu-259x300.jpg
(IlMinuto) – Cagliari, 8 magghju - Malti passatu s'è autu in Tèmpiu l'incontru cun li zittadini timpiesi e di l'Alta Gaddhura cu Ambiente Italia, nou gestori di l'alga e igieni pùbblica, ulganizzatu pa prisintàssi a la zittadinanzia e pa illustrà nuitai di lu silvizu. Da ghjinnàgghju la gistioni di lu silviziu è in capu a Ambiente Italia S.r.l., joint-venture chi nasci l'annu passatu fra Gesenu S.p.A di Perugia (vècchju gestori chi è in palti in AI pa lu 20%) e la Eco Nord, sòzietai di Varese.

Prisenti pa l'Unione di li Comuni, Marco Ladu, direttori di l'esecuzione di lu contrattu. Pa lu Comuni di Tèmpiu, lu Sìndicu Romeo Frediani, e pa Ambiente Italia lu rispunsabili di AI in Saldigna, Alvaro Rosa.

Ugghjettu di l'incontru li nuitai innat' a l'ulganizzazioni di la chèrrita ghjanna pa ghjanna intrati a rigimu da la dì 4 di magghju. Forsi l'incontru, cunsidarendi chi toccà no solu Tempiu, andàa fattu sapè un pocu più innanzi, comu illa mattessi manèra saria statu meddu prisintà li nuitai - e prisintassi AI à la comunitai - prima di lu paltimentu di lu matteriali e l'intrata di lu rigghjmentu nou.

In palticulari, la chèrrita casa pa casa di la palti sicca ch'avanza (indifferenziato), sarà una olta la chita. Chistu, sigundu AI, pa cilcà di punì rimediu a li bassi pelcentuali d'alga diffarinziata (no più di lu 50%) contr'a lu 62/63% malcatu ill'anni passati da Tèmpiu. Lu 'essu di piddà come "ciurrati libbari" chissi di lu siccu, spìgni AI a prividì un solu ritiru e un bottu in più, undi andarà plàstica e bottareddi. Da ogghj, poi, tetrapak, piatti e tazzi di plàstica andarani illu bottu nou e no più ill'indifferenziatu. Pa ca' l'agghja bisognu di lu ritiru più frecuenti pa muttii sanitari, 'enarà privistu un silviziu a banda.

Li bassi pelcentuali, parò, sigundu paricchji ani puru alti rasgioni liati a li gàrrighi di lu gestori, comu in ultimu Gesenu S.p.A. A chistu pruppositu, la guàldia di la Polizia Locali, Agostino Cossu Usai, ha fattu nuttà comu vi sia da ann' e anni una pindicatura di li gestori chi s'ani datu lu cambiu a rispittà no più di lu 60% di li còmpiti soi. Chistu chjaramenti cumpolta un cuntribbuttu a tutta l'inettitudini di la gestioni, insembi - sigundu Usai - a la mancanzia di folza trabaddu illa funzioni di igieni pùbblica. Lu restu lu facini attrezzi 'ecchji e un pocu di mala gistioni, comu lu "ripassu" pa alga di l'attivitai cummèlciali chi a la fini a spissu compri in un solu carriggu indiffarenziatu.

Ambarà di 'idè comu la noa AI arà a trabaddà in chista situazioni, augurendisi la comunitai un cuntrollu più strintu innant' a l'impresa e li rispunsabilitai soi da palti di l'istituzioni comunali e, più e più, chissu subracomunali cu l'Unioni di li Comuni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags