Cantina Sannas: sa prenda de Mamujada chi cun sos binos contat paristòrias

Unu biàgiu pro iscobèrrere una cantina giòvana e galana meda, in ue bìdere paesàgios ispantosos e matas de àghina Cannonau e Grannatza.
20 Fiàrgiu 2020
sannas cantina

* Dae sa terra a sa butìllia * - Arribadu dae pagu in su mundu de sos bingiateris, Piero Graziano Sanna est un’imprendidore chi posca de àteras esperièntzias, in su 2016 at leadu sa detzisione de comporare bìngias giòvanas e betzas, chi ant un’edade variàbile dae sete annos a chentu annos. Gasi est incumentzadu unu caminu professionale nou, giutu a in antis cun apentu: un’impignu belle religiosu pro sa bìngia e sa cantina. Un’apentu chi forsis bi ponent petzi sos noitzolos.

Sa Cantina Sannas s’agatat in Mamujada e est nàschida cun sa punna de chircare semper s’eficatzidade espressiva de sos binos, chirchende de intervènnere pagu o nudda in bìngia e in cantina.

Sas bèvidas produidas, difatis, sunt figias de incubonaduras longas meda (40 dies), de peruna iscolomadura e de niuna annanta de anidride tzulfarosa. Su resurtadu sunt binos lughentes e significativos, binos bonos chi ant una personalidade bella detzisa. Onni bèvida Sannas faeddat su limbàgiu de sa terra de Barbàgia e est frutu de una binnenna fata a manos. Sos binos produtos sunt massimamente tres. Onni binu at unu nùmene importante leadu dae s’istòria populare sarda.

Su Cannonau chentu pro chentu (fatu cun su 75% de àghina noedda e su 25% de bìngia de chentu annos) est su Boboti e ammentat una genia de mostru nieddu, imbentadu pro fàghere a tìmere a sos pitzocheddos.

Su Maria Pettena est unu binu rosadu, fatu cun mùstiu de sa primu catzigadura ammartitzadu cun sas còrgias de sa Grannatza. Maria Pettena est una fèmina lègia, betza e ispilurtzida, chi in s’istiu, a pustis pràngiu, est semper in chirca de pitzinnos chi faghent a malos e chi non si cherent corcare pro si nche los manigare.

Su binu Grannatza chentu pro chentu, imbetzes, leat su nùmene de Maria Abbranca, fèmina chi s’agatat in onni putzu e chi, cun su bratzu longu, ghetat a giosso sos pitzinnos chi s’acùrtziant meda serente a su putzu.

Piero Graziano Sanna produit puru su binu Bobotti + e su binu Bobotti ++.

Sa Cantina Sannas faghet parte de sos sòtzios de s’assòtziu Mamojà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dae sa terra a sa butìllia

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R. LR 22/2018, art. 22

Image
Regione Autonoma Sardigna

Aciungi unu cumentu