De sa Regioni un'agiudu psicologicu po is traballadoris e is traballadoras

4 Martzu 2020
agiudu traballadoris

Cun d'una nova publicada in su giassu de sa Regioni Autònoma de Sardigna, s'Ufìtziu de sa Consillera regionali po sa Paridadi fait isciri ca in su nùmeru 115 de s'arburada Trieste in Casteddu est stètiu obertu unu tzentru de agiudu psicologicu. Su tzentru est dedicau a is trabballadoris e a is traballadoras chi funt fertus de protzeboria de ginia. 

Su serbìtziu est a gratis. 

Po scedas si podint tzerriai is nùmerus: 070 606 5545 – 5656 e 338.6671896.

Fotografia pigada de Flickr. Autori: Neil Moralee

© RIPRODUZIONE RISERVATA