"Sassu Vini": su binu màstrinu chi contat unu territòriu ùnicu

In sas bèvidas de Luca Sassu ddoe at amore, respetu pro sa natura e pro sas traditziones de una bidda e un'ìsula chi ant meda de contare
14 Arbili 2020
bides sassu

* Dae sa terra a sa butìllia * - Onni tassa de binu de sa cantina "Sassu Vini" de Luras contat un'istòria interessante chi afundat sas raighinas suas in unu territòriu ùnicu, su de sa Gaddura, sa terra de sos istatzos.

Luras, biddighedda antiga inghiriada dae biddas in ue si faeddat su gadduresu, est, imbetzes, su logu in ue si faeddat sa limba sarda. Unu sardu chi però est arrichidu dae faeddos de sa limba gadduresa.

Sos binos de sa Cantina Sassu sunt bèvidas de terroir connòschidas in totu su mundu. Onni eticheta Sassu est sa realizatzione de su bisu mannu de Luca Depperu Sassu, unu pitzocu chi in su 2013, in unu momentu de crisi econòmica mala, non si nche est andadu dae sa Sardigna pro chircare traballu a foras comente ant fatu àteros giòvanos. A su contràriu, Luca detzidet de abarrare in Luras e de investire sas energias suas in sa massaria.

Oe Luca Sassu est unu massàju chi in su traballu suo pràticat totus sos ideales chi lu moent, est a nàrrere su rispetu e s'amore pro sa natura e su pro sas traditziones de sa terra sua.

Cun custa punna su mere de sa Cantina "Sassu Vini" achistat unos cantos de ètaros de bìngia pastinada in sos annos Setanta. Bìngias male acontzadas, chi oe ant vida noa gràtzias puru a sos consìgios de sos antzianos de sa bidda e a s'agiudu de sa famìlia sua. Gosi Luca Sassu cumentzat a traballare sas bides pro produire feti àghina de calidade manna.

sassu vini

Passione, istùdiu, perfetzionamentu professionale fitianu, cura de sa comunicatzione e un'acaramentu crispu cun tècnicos e chircadores sunt s'ànima de sa faina de Luca Sassu, babu de un'idea de cantina traditzionale e moderna in su matessi tempus.

Isfidende sa predispositzione de su mercadu, Sassu coltivat feti duas ratzas de bide: Cannonau e Vermentinu. Àghinas chi issèberat de traballare in puresa, est a nàrrere ca sos binos chi proponet sunt fatos cun unu tipu de àghina feti. Cun custa idea in su 2016 sunt nàschidos su RossoSassu e su BiancoSassu.

Unu terrinu granìticu cun pagu sustàntzia orgànica, tratamentos limitados a s'impreu de ràmene e sùrfuru, s'artària chi lompet finas a 450 metros, s'arrajamentu de su sole, su Bentu Estu e sa resas bassas sunt sos elementos chi, paris cun su traballu in cantina fatu cun s'iscopu de avalorare sa particularidade de s'àghina, dant a sas etichetas Sassu unu sabore ùnicu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dae sa terra a sa butìllia

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R. LR 22/2018, art. 22

Image
Regione Autonoma Sardigna

Aciungi unu cumentu