Comunales 2023, trintoto sos Comunes sardos interessados

Petzi in duos logos bi diat pòdere àere ballotàgiu: Igrèsias e Assèmini
24 Fiàrgiu 2023
Comunales

Trintoto de 377 Comunes sardos ant a èssere luego interessados dae sa cramada eletorale pro su rinnovu de sos Cussìgios. In su bonu de custos s’at a votare petzi su 14 e su 15 de maju; in sos chi nche colant sos 15mìgia abitantes (Igrèsias e Assèmini ebbia) bi diat pòdere àere ballotàgiu. Custos sos àteros logos in cherta de sìndigu nou (o de cunfirmas in cudda cadrea): Abas, Bàini, Biddaspitziosa, Boroneddu, Buduni, Cherèmule, Crabas, Crabonaxa, Deximumannu, Donori, Forru, Frùmini Majori, Futei, Garteddi, Gestory, Irgoli, Jersu, Macumere, Meana, Milis, Mòdolo, Narabuia, Nughedu (Santa ‘Itòria), Palau, Pompu, Santu Franciscu di l’Aglientu, Séddini, Senobrì, Seui, Sìmaba, Sindia, Soddie, Teulada, Tortolì, Tzaramonte, Ulìana.

M.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags