Iscola, isciòperu de s'Usb su 10 de freàrgiu

Cunvocadu dae su sindacadu de base totu su personale iscolàsticu (dotzente, Ata, educativu e dirigente a tempus determinadu e indeterminadu)
1 Fiàrgiu 2023
Unione Sindacale di Base

Su sindacadu Usb at proclamadu pro su 10 de freàrgiu un’isciòperu de totu su personale iscolàsticu (dotzente, Ata, educativu e dirigente a tempus determinadu e indeterminadu).

Sa detzisione de su sindacadu de base movet dae sa crìtica a su guvernu chi no aumentat sos orgànicos dotzentes e ata (sutadimensionados ma cun responsabilidades aumentadas) in sos provedimentos suos, chi no los ìntegrat in s’orgànicu “agiuntivu Covid”, chi no assentat sos dotzentes binchidores de cuncursos ordinàrios e istraordinàrios de su, chi no elìminat sos percursos de formatzione traballu.

M.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags