Conca a sas regionales, sos iscenàrios in campu

Cantas ant a èssere sas coalitziones?
3 Martzu 2023
Elezioni Regionali

«Deretu b’apo a traballare pro chi fraighemus una mesa de coalitzione cun totu sas fortzas de opositzione, fintzas cun su M5s e sos partidos chi a su presente non sunt rapresentados in Cussìgiu».

Lu narat su segretàriu nou de su Pd Piero Comandini. Pro fàghere ite? «Pro istèrrere unu programma polìticu de guvernu, iscritu dae sa base e presentadu a sas regionales imbenientes». Ma non pro bìnchere custas ebbia, prus a prestu «pro unu guvernu chi at a dèvere durare 10 annos». Duncas finas a su 2034. Cun chie, duncas? Cun sos progressistas de Zedda mancu a lu nàrrere; cun su M5s pro seguru, chi sunt oramai parte de una coalitzione rodada e su caminu conca a sas comunales de Assèmini lu cunfirmant.

Sos partidos in foras chie sunt? Sos de Nazione sarda – Giustizia e libertà de Maninchedda sunt sos chi cunfirmant sa cumponente sardista de su campu. Àteros? Pro chi non bi siant sos calendianos in cussa mesa cheret chi sutzedat abbolotu mannu in su tzentru dereta. Sos de ProgRes/Est ora, chi ant pigadu parte a una mesa contra a sas tzerachias militares in pare cun Zedda, Agus e Ganau narant chi tenent àteros obietivos.

S’ex Sinistra Sarda/Rifondazione? Capatze chi s’esperièntzia cun su tricolore suta de sa bandera ruja siat archiviada, ca non s'ischit ite b'abbarrat de su Pdci/Pci; pro more de sa punna de afortire a Unione popolare; e fintzas pro unas cantas bisiones comunes cun Rossomori (chi, in pare cun LibeRU ant votadu a Up sas polìticas coladas).

Chie bi mancat custu giru? Mauro Pili como est giornalista a tempus prenu. E “in foras” de sa polìtica ufitziale? A un’ala b’amus sos tzentristas de Evoluzione Sardegna e, in tretos progressistas, Sardegna chiama Sardegna, un’ispètzia de indipendentismu tzìvicu nàschidu a pustis de una cramada giovanile ma cun intro finas “ceto” polìticu iscumproadu. A bìdere istemus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags