Transitzione de gènere, carrieras Alias in su Canepa

Su cunservatòriu tataresu est unu intre sos primos in Itàlia chi at adotadu unu regulamentu
17 Argiolas 2023
trans

Su “Canepa” de Tàtari est unu intre sos primos cunservatòrios in Itàlia chi at adotadu unu regulamentu pro sas carrieras alias pro chi s’amparent e s’agiudent sos dischentes in transitzione de gènere. Dae como, pro aviare custa carriera, a su dischente li bastat de autotzertificare su percursu suo sena b’àere bisòngiu de mustrare documentatzione mèiga. De custa manera podet impreare unu nùmene diferente dae s’anagràficu. Su nùmene e s’identidade seberados sunt duncas sos ùnicos vàlidos in intro de su conservatòriu. Su sèberu est vinculante e in casu contràriu b’at in previsione protzedimentos disciplinares.

m.p.


 

© RIPRODUZIONE RISERVATA