Istesiados tres annos dae Casteddu sos pitzocos de Ultima generazione

Possibile: «Custos provedimentos nch’istèsiant galu de prus sos giòvanos dae sas istitutziones»
15 Onniasantu 2023
ultima generazione cagliari

Tres annos a tesu dae Casteddu. Sa sentèntzia est emìtida. Sos sete pitzocos de Ultima generazione chi ant blocadu su tràficu eris mangianu, pro sensibilizare sos tzitadinos in contu de ambiente, no b’ant a pòdere pònnere prus pee pro cussu tempus. L’at naradu su cuestore aplichende s’artìculu 1 de su decretu legislativu 159/2011. In sa chistione sunt intervènnidos sos de Possibile narende chi «custos provedimentos nch’istèsiant galu de prus sos giòvanos dae sas istitutziones». «B’at ascurtare chie est a beru orioladu pro s’ambiente, su clima e su praneta nostru».

m.p.

© RIPRODUZIONE RISERVATA