Ispeculatzione, sos coordinamentos pedint a sa Giunta un'allega «costrutiva e trasparente»

Istèrridas unas cantas dimandas
21 Làmpadas 2024
no speculazione

«A b’est unu pianu energèticu? A bi l’amus un’istùdiu in contu de s’abbastu nostru? Comente intrat in giogu su metanu in sa fase transitòria? Est issu chi bi cheret in càmbiu de sas tzentrales a carbone o sos 6,2 GW de rinnovàbiles noas? Ite si cheret fàghere in contu de Tyrrhenian link e cale assentu b’at cunformas a sas modalidades operativas de Terna? B’at una pianificatzione, unu cronoprogramma pro serrare sas tzentrales alimentadas dae fonte fòssile? Ite serrades e ite minimades? Portovesme, Portu Turre, sa Saras? B’at una programmatzione cumpartzida?» Sunt custas sas dimandas chi su coordinamentu de so comitados contra a s’ispeculatzione energètica sunt girende a sa presidente Todde e a sa Giunta sua pro chi b’apat un’allega «costrutiva e trasparente», narant, intre sas partes. Coordinamentu chi annanghet: «S’ischidada de sa democratzia partetzipativa diat dèvere fàghere nàschere gosu e ispìritu de collaboratzione, non crìticas pro mèdiu de s’imprenta». Custu cunforma a sas paràulas de sa presidente chi at faeddadu de «manifestare in forma curreta». Ma àteras nd’ant istèrridu de dimandas sos de su coordinamentu, finamentas movende da sos raportos istadu – regiones. «In su decretu in aprovatzione, pro ite ais atzetadu su mìnimu de 6,2 GW e no ais impostu unu lìmite màssimu? Pro ite emmo a s’abrogatzione de s’artìculu 10 chi, mudadu cun istrategia, podiat funtzionare comente moratòria natzionale? Pro ite seis ignorende sa problemàtica de 809 rechestas de connessione pro una potèntzia totale de 57,67 GW? Cale est sa positzione pro su chi pertocat s’off shore e sas rechestas de 17 GW. Pro ite pro s’acontzu de sos impiantos in esertzìtziu non balent sas tutelas de su decretu 42 de su 2004?»

© RIPRODUZIONE RISERVATA